Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Polski Fundusz Rozwoju dla firm. Wystarczy dobry pomys³, oni doradz± jak pozyskaæ kapita³ na rozwój

16 lipiec 2017 06:10
61 2

PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiêbiorców, samorz±dów i osób prywatnych, inwestuj±ca w zrównowa¿ony rozwój spo³eczny i wzrost gospodarczy kraju.

Grupa PFR uruchomi³a zintegrowane centrum informacji i obs³ugi, obejmuj±ca w ramach spójnej strategii ofertê instytucji nale¿±cych do Grupy: Agencji Rozwoju Przemys³u (ARP), Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Korporacji Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych (KUKE), Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 2
Z³y

16 lipiec 2017 10:51

Najlepiej zadzwoniæ do Bociana...a nastêpnie dogadaæ siê z ULTIMO...

buhaha

16 lipiec 2017 06:11

CH - D - i kamieni kupa jak to kiedy¶ skomentowano podobne przedsiêwziêcie !!1