Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Polski wzrost gospodarczy znów wygl±da ¶wietnie na tle Europy. Eurostat poda³ nowe dane

7 marzec 2017 12:16
272 6
Polski wzrost gospodarczy znów wygl±da ¶wietnie na tle Europy. Eurostat poda³ nowe dane

Je¶li PKB z czwartego kwarta³u 2016 porównamy do trzeciego kwarta³u 2016, to w takim ujêciu polska gospodarka ros³a o 1,7 procent. Te dane poda³ nam ju¿ wcze¶niej GUS, ale teraz Eurostat porówna³ wszystkie kraje unijne. I w tym porównaniu wypadamy ¶wietnie – jeste¶my na drugim miejscu.

Trzeba dodaæ, ¿e swoich danych nie poda³y jeszcze Malta, Luksemburg i Irlandia. Zw³aszcza Irlandii czêsto zdarzaj± siê kwarta³y lepsze od Polski. Jednak w gronie o¶miu najwiêkszych pañstw unijnych jeste¶my niekwestionowanym liderem.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
Pisul Maximus

7 marzec 2017 12:18

Adam sonie wydrze pejsy jak siê dowie. Przecie¿ mia³o byæ tak ¼le. Brawo PIS

Zaloguj siê Skomentuj

7 marzec 2017 12:18

Aby oceniæ lub

Oceniono 3 razy

7 marzec 2017 12:18

A czemu z³otemu ci±gle wiatr w oczy?

trup

7 marzec 2017 12:17

Polska PiS w ruinie!

zdanek88

7 marzec 2017 12:17

Cholerny PiS!!! Mia³ byæ armagedon!!! Red is bad!@

Oceniono 13 razy

7 marzec 2017 12:16

no i co, lemingi? Na POhybel!