Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Ponad 30 tysięcy zachorowań na odrę na Ukrainie. To najwięcej w Europie

5 listopad 2018 20:04
176 10
Ponad 30 tysięcy zachorowań na odrę na Ukrainie. To najwięcej w Europie

W ostatnich dniach obserwowany jest wzrost zakażeń. Według danych ukraińskiego ministerstwa zdrowia w zeszłym tygodniu na odrę zachorowało ponad 1300 Ukraińców.

Ogółem od początku roku odrą zaraziło się ponad 35 tysięcy obywateli Ukrainy, co sprawia, że jest to kraj z największą zachorowalnością w Europie.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
Jan Kowalski

5 listopad 2018 20:08

Przecie¿ Kaczelnik mówi³, ¿e imigra rozw³óczy choróbska. I co? Przepro¶cie Kaczelnika.

fantomas200

5 listopad 2018 20:08

Tak, tak promujcie antyszczepionkowców. Ja, z racji wieku, stojê nad grobem. By³em, jako dziecko szczepiony na wszystko. Dziêkujê za to Mamie. Mam prawie 80` i oprócz krêgos³upa na nic nie narzekam. Umrê jako zaszczepiony. Nawet na pis.

siwywaldi

5 listopad 2018 20:08

Czy ja dobrze pamiêtam, ¿e to sam Prezes straszy³ Polaków roznosz±cymi choroby emigrantami? Tylko mu siê najwyra¼niej narodowo¶ci pomyli³y, he, he...

jakobhorner

5 listopad 2018 20:08

bez szczepienia nie wpuszczamy. Pe³na ksi±¿eczka szczepieñ; póki co, naród walczy z idiotami Ziêby, walka bêdzie d³uga, nie potrzeba nam trutki ze Wschodu. Swoj± drog±, to naprawdê musi byæ upad³y kraj, ¿e nawet dobre, komunistyczne szczepienia siê z niego wynios³y. S±dzi³em, ¿e co jak co, ale przynajmniej tam to siê trzyma, a tu widaæ ukradli nawet szczepionki

yankes1968

5 listopad 2018 20:07

Tam s± ju¿ odnotowywane ZGONY na odrê. Warto te¿ nie zapominaæ o szalej±cej na Ukrainei epidemii lekoodpornej gru¼licy.

lovepeacemusic

5 listopad 2018 20:06

Zamkn±æ granice. Nie ¿eby chroniæ stopnop, ale tych, którzy nie mog± siê szczepic, m.in. chorych onkologicznie i roczniakow

adalberto3

5 listopad 2018 20:06

St±d wniosek - wiza tylko z aktualnym zaszczepieniem lub dowodem, ¿e przechorowa³ odrê (wyniki badañ serologicznych).

nietyp

5 listopad 2018 20:06

Odra..., ukraiñska odpowied¼ na akcjê Wis³a.

Zaloguj siê Skomentuj

5 listopad 2018 20:06

Aby oceniæ lub

poppers68

5 listopad 2018 20:05

Absolutnie - KA¯DORAZOWE przekroczenie granicy dla niemal ka¿dej osoby tylko z wa¿nym dowodem szczepieñ!!! Dotyczyæ to powinno zarówno obywateli Ukrainy jak i obywateli RP. Dosyæ poprawno¶ci politycznej i przeb±kiwania w wywiadach, i¿ ( jak to us³ysza³em w TV od Pani doktor) : " nastolatek zara¿ony odr± by³ u swojej rodziny na Ukrainie". No kurdê co to za hipokryzja! A nawiasem mówi±c. Latem tego roku mnie, ma³¿onkê i ....20 innych pokoi hotelu SPA nad Ba³tykiem zara¿ono czym¶ co gryp± ¿o³±dkow± nie by³o a wysypka parodniowa przypomina³a niemal odrê. Dodam, obs³uga restauracji hotelowej od kucharzy po kelnerów to obywatele Ukrainy. Manager restauracji zgodnie z prawd± informowa³a mnie o aktualnych badaniach pracowniczych tych ludzi. Na pytanie czy wykonuje siê te¿ badania po powrocie z Ich urlopów u rodziny na Ukrainie - zamilk³a. Mam pisaæ dalej? Nie mam nic przeciw imigrantom. Tyle tylko, ¿e praktyka pokazuje, i¿ imigranci np. z Zairy, Ghany czy innych krajów spoza Unii niezmiernie rzadko je¿d¿± do domów rodzinnych bo to drogie imprezy. My zrobili¶my z obywateli Ukrainy niemal obywateli Unii, ze swobodn± mi¿liwo¶ci± pracy i mieszkania choæ Ukraina do Unii nie nale¿y i absolutnie nie spe³nie unijnych wymagañ w obszarze np. szczepieñ . My sami sobie robimy kuku.....