Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Poseł Kukiz'15 chce złagodzenia przepisów dot. przechodzenia na czerwonym świetle. MI odpowiada

9 listopad 2018 14:08
69 9

Poseł ugrupowania Kukiz'15 uważa, że polskie przepisy dotyczące zakazu przechodzenia na czerwonym świetle są zbyt restrykcyjne. Aby je zmienić, złożył w tej sprawie interpelację do Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W interpelacji poseł Paweł Szramka przedstawił swój pomysł na zmianę organizacji ruchu drogowego, tak aby piesi mogli przechodzić na czerwonym świetle.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
walkirrr

9 listopad 2018 14:13

popieram, szlag cz³owieka trafia gdy nie ma zadnego samochodu a ¶wieci czerwone i musisz staæ jak jeleñ

bonifacyp

9 listopad 2018 14:12

Popieram pomys³. Jezdnia pusta, ¶wiat³o czerwone, stoisz i czekasz jak idiota. W Szwecji ludzie maj± wiêcej rozumku - nikt nie pcha siê pod nadje¿d¿aj±cy samochód. Jest pusto, przechodzê niezale¿nie od koloru ¶wiate³.

zgryz3

9 listopad 2018 14:11

Nie wp³ynie na bezpieczeñstwo? Ale wp³ynie na logikê przepisów, które powinny byæ dla cz³owieka, a nie cz³owiek - dla nich. Je¶li w promieniu 100 metrów nie ma ¿adnego pojazdu, a ja mam staæ, bo jest czerwone ¶wiat³o, to jest to sytuacja, kiedy cz³owiek jest niewolnikiem g³upiego przepisu. Czy przepis nakazuj±cy je¿d¿enie przez okr±g³y rok ze ¶wiat³ami wp³yn±³ na zmniejszenie liczby wypadków? Moim zdaniem by³ i pozosta³ pobo¿nym ¿yczeniem. A piesi i tak s± zabijani na pasach, choæ maj± zielone ¶wiat³o.

kunwyscigowy

9 listopad 2018 14:11

Mimo, i¿ partiê Kukiz mam za dno. To w tym (chyba jedynym) przypadku siê zgadzam. Stanie jak cymba³ w nocy na jakim¶ zadupiu w miejscu gdzie pierwszy samochód przejedzie rano za trzy godziny tylko dlatego bo siê jakie¶ ¶wiate³ko ¶wieci, uw³acza rozumowi. I takiego zachowania mo¿e wymagaæ od obywatela w³adza kraju typu Korea Pó³.

kali23

9 listopad 2018 14:10

Debil ? To raczej wy polscy PRYMITYWI nie kumacie w czym rzecz! Oczywi¶cie w pañstwie którego obywatele to przyk³adowe pó³g³ówki do czego¶ takiego nie mo¿na dopu¶ciæ. S± jednak pañstwa których obywatele MY¦L¡ !! Np. Szwecja gdzie mo¿na przej¶æ na czerwonym ¶wietle na W£ASN¡ OPOWIEDZIALNO¦Æ !! Niestety w niektórych krajach gdzie 90 % populacji to kretyni którym kler odebra³ zdolno¶æ my¶lenia, takie rozwi±zania s± niemo¿liwe. Dotyczy to przede wszystkim pañstw gdzie " kierowcy" to byli furmani.

TheWierzbionek

9 listopad 2018 14:10

Ci co maj± mentalno¶æ niewolnika tego nie zrozumiej± nigdy. Cywilizowane kraje dawno to wdro¿y³y (Szwecja). Niewolnik ma staæ na przej¶ciu nawet jak ¿ywego ducha wokó³ nie ma i ma czekaæ jak siê ¶wiate³ko zmieni. Wtedy niewolnik szczê¶liwy jak jego Pan ka¿dy aspekt ¿ycia mu urz±dzi.

rivka1

9 listopad 2018 14:10

Mimo wszystko, uwa¿am ¿e ten pan mo¿e mieæ trochê racji z tym z³agodzeniem. Nigdzie na Wyspach, czy we Francji nie spotka³am siê z czym¶ takim, ¿e jak od kilku minut w zasiêgu wzroku nie ma ¿adnego auta, a kto¶,nawet przy przechodz±cym obok patrolu pieszym (!), przechodz±c NIE po pasach, czy na czerwonym, zosta³by ukarany mandatem. U nas? Cicho, ciemno, wieczór, zimno i s³ota, ulica jednokierunkowa, pusta, bo nic nie je¼dzi ju¿ o tej godzinie. Przechodzisz z psem na siku 3 m od pasów, a tu kogut i 100 z³ w plecy. No ma to sens g³êbszy? Czy to naprawdê stwarza³o komu¶ jakie¶ realne zagro¿enie? ¯e nie wspomnê o miejscach, gdzie pasy przyda³yby siê czê¶ciej ni¿ raz na 500 metrów...

Zaloguj siê Skomentuj

9 listopad 2018 14:09

Aby oceniæ lub

orxor

9 listopad 2018 14:08

Nie rozumiecie, ¿e to jest prawo do przej¶cia na czerwonym a nie obowi±zek? Teraz np. o pó³nocy musisz czekac na czerwonym choæ ruch jest zerowy, W wielu krajach taki przepis jest i liczba ofiar wypadków jest o wiele mniejsza ni¿ u nas. A to dlatego, ¿e nie wp³ywa to na bezpieczeñstwo tylko na wygodê.