Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Powstanie Solidarno¶ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepe³nosprawnych. Zgoda Senatu

26 październik 2018 19:11
116 1
Powstanie Solidarno¶ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepe³nosprawnych. Zgoda Senatu

Senat opowiedzia³ siê za ustaw± o utworzeniu Solidarno¶ciowego Funduszu Wsparcia Osób Niepe³nosprawnych. Ma byæ zasilany z nowego podatku od bogatych, czyli daniny solidarno¶ciowej oraz z czê¶ci sk³adki na Fundusz Pracy.

Powstanie Solidarno¶ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepe³nosprawnych (SFWON). To czê¶æ rz±dowego projektu wsparcia osób z niepe³nosprawno¶ciami. Kasê funduszu w g³ównej mierze zasila³y bêd± ¶rodki pobrane od najbogatszych, czyli z daniny solidarno¶ciowej.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 1
Jeszcze my¶l±cy

26 październik 2018 19:12

ROZUMIEM, ¯E BÊDZIE TO WSPARCIE DOTYCZYÆ TYCH BIEDNYCH NIEPE£NOSPRAWNYCH. NIE OSZUKUJMY SIÊ BO PRZECIE¯ S¡ TE¯ BOGACI NIEPE£NOSPRAWNI. Je¶li znów bêdzie to na zasadzie wszystkim równo to jestem przeciw.