Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Poznajecie? Dziś bohaterowie tego zdjęcia najchętniej oglądają je z zamkniętymi oczami

12 luty 2018 09:53
64 8

Fotografię właśnie przypomniał fejsbookowy profil "Historia jednego zdjęcia". Została wykonana przez fotoreportera Agencji Gazeta w czerwcu 1995 - bardzo gorącym politycznie miesiącu. Zbliżały się wybory prezydenckie, a prawica gorączkowo szukała kandydata, który mógłby wyeliminować z gry o reelekcję Lecha Wałęsę i rywalizować z Aleksandrem Kwaśniewskim. Zadania tego podjął się Konwent św. Katarzyny blok polityczny złożony z kilku prawicowych partii m.in. Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Konfederacji Polski Niepodległej i Ruchu Dla Rzeczypospolitej. Gronkiewicz-Waltz i Ryszard Czarnecki wspólnie działali w ZChN.

Po burzliwych naradach i tajnym głosowaniu kandydatem na prezydenta ogłoszono Hannę Gronkiewicz-Waltz, chwilę później jednak inni działacze wskazali na byłego premiera Jana Olszewskiego, a Leszek Moczulski, lider KPN, zapowiedział, że wcale nie ma zamiaru wycofać się ze startu. Polityczne plany zwyc...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
tequila57

2 grudzień 2018 13:20

artyku³ z grudnia 2007 roku dziennik.pl - przytoczê fragmenty: ciekawe co o tym my¶licie, bo ja zamkn±³bym j± w jednym o¶rodku z Niesio³em: "Zaraz po objêciu fotela prezesa NBP nadci±gaj± ze wsparciem Anglicy ze Stowarzyszenia Biznesmenów Pe³nej Ewangelii. Wspieraj± ¿arliw± modlitw±. Z Ksiêgi Izajasza, któr± cytuj±, wynika, ¿e pani prezes nie zazna strachu, a kto przeciwko niej wyst±pi, potknie siê o ni±."(sic!) a tu lepsze: "Zdecydowa³am siê na podjêcie tego zadania, gdy¿ uzna³am je za dzie³o wyp³ywaj±ce z zamiarów Bo¿ych wzglêdem mnie" - zdradza w magazynie "S³owo w¶ród nas" powody przyjêcia prezesury banku." W 1995 r. startuje w prezydenckiej kampanii wyborczej, bo taka jest wola Boga. Po spotkaniu w Skoczowie, gdzie pielgrzymowa³ Jan Pawe³ II, relacjonuje wspó³pracownikom: "Patrzy³am na usta Jego ¦wi±tobliwo¶ci i zobaczy³am, ¿e uk³adaj± siê w zdanie: Hanno, zostaniesz prezydentem".(sic!)

azazel66

2 grudzień 2018 12:15

ale wstyd, przecie¿ to szwadrony ZCHN pierwsze podzieli³y na pó³ now± feudaln± Polskê !!!

zd46

2 grudzień 2018 12:41

Rysiu, zdjecia nie klamia w odroznieniu od ciebie.

almagus

2 grudzień 2018 11:28

Oboje podpierali siê JPII, po prostu czuli "trynd" spo³eczny, tê nadbudowê bazy. I posz³o na ko³tuñstwo, Juz przedszkola oddaj± w rêce szarlatanów, a potem broñ w OTK i mamy Iran!

fakiba

2 grudzień 2018 11:12

Jak ju¿ to nie Hanka odchodzi w nies³awie tylko Richard

amadeusz444

2 grudzień 2018 11:10

¦mieszny pajac.

Zaloguj siê Skomentuj

2 grudzień 2018 11:04

Aby oceniæ lub

polakadam

2 grudzień 2018 11:04

Nawet Czarnecki by³ kiedy¶ podobny do ludzi. Kto by pomysla³ ¿e jego ewolucja pójdzie w takim kierunku.....