Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Pracownik lotniska Chopina obrazi³ re¿yserkê z Iranu? "Gdzie jest twoja burka?". Lotnisko zaprzecza

14 czerwiec 2017 15:37
92 9
Pracownik lotniska Chopina obrazi³ re¿yserkê z Iranu? "Gdzie jest twoja burka?". Lotnisko zaprzecza

Sytuacjê z Lotniska Chopina opisa³ na Facebooku jeden z organizatorów festiwalu "Kino w Trampkach" Maks Pi³asiewicz.

Pi³asiewicz twierdzi, ¿e w pi±tek oko³o godz. 11:30 Niki Padidar, holenderska re¿yserka pochodzenia irañskiego, zosta³a obra¿ona przez pracownika lotniska podczas rutynowej kontroli bezpieczeñstwa. Jego zdaniem zniewa¿enie kobiety mia³o pod³o¿e rasowe.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
awena508

14 czerwiec 2017 15:40

Nied³ugo nikt do nas nie przyjedzie, a za granic± bêd± nas traktowaæ jak dzikusów, którymi , dziêki prymitywnej propagandzie dobrej zmiany powoli siê stajemy

Oceniono 83 razy

14 czerwiec 2017 15:40

tak siê dzieje na wszystkich posterunkach granicznych w Polsce. Sam by³em ¶wiadkiem tego, w jaki sposób traktuje siê np. Ukraiñców. III RP jak III Rzesza

Oceniono 77 razy

14 czerwiec 2017 15:40

Hid¿ab noszony przez kobiety muzu³mañskie, to kwadratowa chusta zakrywaj±ca w³osy, uszy i szyjê, jednak nie ramiona i twarz. Na Podhalu nosz± tak± chustê wszystkie kobiety....

mazuvian

14 czerwiec 2017 15:39

Nie wiem, co siê sta³o z lotniskiem, ale poziom obs³ugi zmala³ do poziomu sejmu.

nanabun

14 czerwiec 2017 15:38

Skretynienie i schamienie zesz³o z polityków pisu na spo³eczeñstwo. Tego nale¿a³o siê spodziewaæ.

99venus

14 czerwiec 2017 15:38

Na to chamstwo pozwalaj± w³adze.

danuel

14 czerwiec 2017 15:38

Niez³e "burki" pracuj± na tym lotnisku. Ja bym takiemu kmiotowi odpowiedzia³ a gdzie twoja s³oma z sanda³ów?

Zaloguj siê Skomentuj

14 czerwiec 2017 15:38

Aby oceniæ lub

gmwa

14 czerwiec 2017 15:38

ten kraj pod nie-rz±dem pisu gnije