Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Do pracy w Polsce bli¿ej z Nepalu ni¿ z Szyd³owca. Zaskakuj±ce dane

4 sierpień 2018 06:30
65 3
Do pracy w Polsce bli¿ej z Nepalu ni¿ z Szyd³owca. Zaskakuj±ce dane

Polska jest jednym z krajów najsilniej przyci±gaj±cych obcokrajowców do pracy. Paradoks polega na tym, ¿e nie przyci±ga do niej ... Polaków. £atwiej jest przyjmowaæ imigrantów, ni¿ aktywizowaæ w³asnych obywateli - komentuje Roman Przasnyski, g³ówny analityk Gerda Broker.

Z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej wynika, ¿e w Polsce pracuje oko³o 1,5 mln obywateli innych pañstw, a resort zastanawia siê nad wprowadzeniem udogodnieñ dla imigrantów z wiêkszej liczby krajów, miêdzy innymi z Filipin i Wietnamu, a byæ mo¿e nawet z Nepalu.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 3
hmdk

4 sierpień 2018 06:32

Prawda jest taka ze Po pierwsze Na moim zakladzie pracuja Ukraincy i inni Polacy ale sa oni zatrudniani przez agencje Zatrudnienie na najnizszej krajowej reszta ,,pod stolem,, Ukraincy pracuja na fakcie po 12 h a nawet po 16 h Tylko ze oni tylko sa godziny w pracy oczywiscie cos tam zrobia a reszta czasu siedza na papierosie przed zakladem pozniej znow wroci cos tam zrobi i nie ma go znowu pol godziny Wiec gdzie taki Ukrainiec bedzie mial lepiej jak nie w Polsce Wiec niech pracodawcy sie nie dziwia ze nie moga znalezc pracownikow Wojna Polsko Polska trwa

dion

4 sierpień 2018 06:31

Niewolnika zatrudniê na 1/100 etatu. Tak powinien brzmieæ poprawnie nag³ówek art. Wstyd za ile tu ludzie pracuj±. ¯enada i hañba. Na chleb i wodê nie starcza.

Real

4 sierpień 2018 06:31

Zacznijcie p³aciæ ludziom tyle, ¿eby byli w stanie utrzymaæ swoje rodziny i po prostu godnie ¿yæ , zamiast kombinowaæ jak tu siê w parê miesiêcy dorobiæ. Mam wra¿enie, ¿e w tym kraju nie ma przedsiêbiorców, tylko s± wyzyskiwacze. Do tego wszechw³adne korporacje, które nie p³ac± podatków, a euroko³choz utrzymuj± jak zwykle najbiedniejsi, z poparciem ¿a³osnego polskiego rz±du, który nie potrafi , a mo¿e zwyczajnie nie chce, zwiêkszyæ kwoty wolnej od podatku, chocia¿ do takiej, jak± maj± tfffu-politycy..