Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Premier Abchazji zginął w wypadku samochodowym. Wracał z Syrii

9 wrzesień 2018 08:12
70 8
Premier Abchazji zginął w wypadku samochodowym. Wracał z Syrii

Gagulia wracał z Syrii, był członkiem rosyjskiej delegacji. W kolumnie samochodów jechał także prezydent Raul Chadźymba. Do wypadku doszło w sobotę na drodze między rosyjskim Psou a abchaskim Suchumi. W wypadku ranni zostali także kierowca i ochroniarz.

Jak podaje TASS kierowca samochodu został przesłuchany, a śledztwo jest prowadzone na podstawie artykułu mówiącego o spowodowaniu śmiertelnego wypadku pod wpływem narkotyków.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
smiki48

9 wrzesień 2018 18:36

z tego co pokazali w TV to po¶rednio winê ponosi ochrona. Kolumna jecha³a na sygna³ach a to spowodowa³o, ze jadace z przeciwnego kierunku samochody hamowa³y i jad±cy za samochodem osobowym samochód ciê¿arowy (dostawczy) nie zd±¿y³ zahamowaæ i po uderzeniu w poprzedzaj±cy go samochód osobowy wjecha³ na przeciwny pas ruchu i czo³owo zderzy³ siê z samochodem premiera. Gdyby jechali zgodnie z zasad± "tisze jedziesz, dalsze budiesz" pewnie nic by siê nie sta³o. Ale ochroniarze i dygnitarze musz± pokazaæ ¶wiatu, ¿e to oni jad± i ³ami± wszelkie przepisy ruchu drogowego. W Polsce tak samo szaleje BOR, obecnie SOP.

antypopisowiec

9 wrzesień 2018 13:05

Relacje gruziñsko-abchaskie s± bardziej skomplikowane ni¿ to siê niektórym wydaje. W latach 20 ub. wieku dekretem Stalina (który jak wiemy by³ Gruzinem) Abchazja zosta³a w³±czona do Sowieckiej Gruzji. Za spraw± Berii (Gruzin pochodz±cy z Abchazji ) prowadzono politykê gruzinizacji Abchazji. Po ¶mierci Stalina Abchazi, prawdopodobnie byli jednym z narodów w ZSRR , który najbardziej siê buntowa³. Po odzyskaniu przez Gruzjê niepodleg³o¶ci w³adze w Tbilisi nie chcia³y siê zgodziæ na autonomiê Abchazji . Po zwyciêskiej wojnie Abchazów przeciw Grzuzinom (przy wsparciu Rosji) dokonano czystek etnicznych i dziesi±tki tysiêcy Gruzinów wypêdzono z Abchazji. Obecnie Abchazja to praktycznie czê¶æ Rosji. Abchazi mog± otrzymywaæ paszporty rosyjskie, armia rosyjska ma wspólnie z abchask± ochraniaæ granice , Rosja ma finansowaæ podwy¿ki pracowników instytucji pañstwowych, jednym z jêzyków urzêdowych jest rosyjski, obowiazujaca waluta to rubel rosyjski , a uk³ad z Rosj± przewiduje swobodê przep³ywu osób przez granicê rosyjsko-abchask±.

Zaloguj siê Skomentuj

9 wrzesień 2018 12:07

Aby oceniæ lub

kzet69

9 wrzesień 2018 14:11

Tak koñcz± kundelki zbêdne ju¿ Putinowi, i tak te¿ skoñcz± putinowskie kundle w Polsce Macierewicz i Kaczyñski...

Jan Kowalski

9 wrzesień 2018 12:07

Przypadek? Nie sooondze.... CIEÑ KREMLA Kolejna ofiara Putina!

heliheli

9 wrzesień 2018 11:26

putin zabija

indywidualismus

9 wrzesień 2018 10:38

"by³ cz³onkiem delegacji rosyjskiej..." - to najlepiej pokazuje jak "niezale¿nym pañstwem" jest Abchazja.

qznia

9 wrzesień 2018 12:12

Donbas, Abchazja... czas na Osetiê Po³udniow±