Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Projekt ustawy "O prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie" trafi do Sejmu

13 lipiec 2017 08:27
115 0

Projekt ustawy (z którym mo¿na zapoznaæ siê tutaj - format pdf) zak³ada m.in. prawo kobiet do legalnej aborcji do koñca 12 tygodnia ci¹¿y, przywrócenie kobietom pe³ni praw reprodukcyjnych, w tym swobodny dostêp do antykoncepcji i powrót do antykoncepcji awaryjnej bez recepty oraz regulacjê stosowania klauzuli sumienia przez ginekologów.

Projekt ustawy ""O prawach kobiet i œwiadomym rodzicielstwie" zosta³ przygotowany na zlecenie specjalnie powo³anego w tym celu Obywatelskiego Komitetu Ustawodawczego „Ratujmy Kobiety 2017”, którego pe³nomocniczk¹ jest Barbara Nowacka.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0