Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Protest przed Sądem Najwyższym. Uczestnicy czekają na nowo powołanych sędziów

11 październik 2018 06:38
104 7
Protest przed Sądem Najwyższym. Uczestnicy czekają na nowo powołanych sędziów

Obywatele przeciwni decyzji Andrzeja Dudy, który w środę powołał 27. Sędziów do Sądu Najwyższego, stoją dookoła siedziby SN. Skandują hasła "państwo prawa", "nie oddamy naszych praw", "konstytucja". Trzymają też transparenty z tym samym napisem. Na innym, wielkim banerze, widać napis "Zdradza Ojczyznę ten, kto łamie jej najwyższe prawo".

Protest został zorganizowany m.in. przez Obywateli RP i Akcję Demokracja. Uczestnicy protestu mówią, że "czekają na nowo powołanych sędziów" Sądu Najwyższego. Niektórzy uczestnicy manifestacji mają flagi polskie i Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
Mieczyslaw Kornowski

10 listopad 2018 10:11

Dla protestuj±cych wielkie brawa bo nie mo¿na dopu¶ciæ do tego ¿eby polskie s±dy nie by³y obsadzane sêdziami tylko PiS-owskimi zdrajcami którzy dla kariery sprzedaj± nie tylko rodzinê i siebie ale i ojczyznê

Zaloguj siê Skomentuj

10 listopad 2018 09:54

Aby oceniæ lub

Maria Rudziewicz

10 listopad 2018 10:05

Ludzie zatrzymajcie tych prymitywnych pisowskich trolli, bo a¿ boli od ich g³upoty, pod³o¶ci i zacietrzewienia. Wszystkie poni¿sze wpisy s± tego dowodem !

prokuraturarejonowa

10 listopad 2018 09:38

SN nie mo¿e tych ludzi dopu¶ciæ do orzekania (jako ¿e zostali powo³ani nielegalnie). Po prostu wczorajsza decyzja Dudy to wstêp do sfalszowania wyborów (a ju¿ je fa³szuj± "zwiêkszaj±c" liczbê wyborców np w Warszawie). To siê skoñczy majdanem. Jak SN dopu¶ci tych ludzi do orzekania dojdzie do rozlewu krwi. Tym razem protesty nie bêd± pokojowe. T³um zlinczuje PiS.

damtek

10 listopad 2018 09:37

Prof.Marcin Matczak: Lekcewa¿enie postanowieñ s±du przez KRS i Prezydenta jest przestêpstwem przekroczenia uprawnieñ z art. 231 kk, - dzia³aniem poza prawem. Teraz ¶cigania tego przestêpstwa nie jest mo¿liwe. Ale „teraz” nie bêdzie trwa³o wiecznie.

pszczolkaprezesa

10 listopad 2018 09:18

1. Antoni Bojañczyk 2. Leszek Bosek 3. Dariusz Czajkowski 4. Pawe³ Czubik 5. Tomasz Demendecki 6. Marek Dobrowolski 7. Jacek Grela 8. Beata Janiszewska 9. Marcin Krajewski 10. Pawe³ Ksiê¿ak 11. Joanna Lemañska 12. Marcin £ochowski 13. Ma³gorzata Manowska 14. Joanna Misztal-Konecka 15. Oktawian Nawrot 16. Janusz Niczyporuk 17. Adam Redzik 18. Miros³aw Sadowski 19. Marek Siwek 20. Ewa Stefañska 21. Wojciech Sych 22. Tomasz Szanci³o 23. Maria Szczepaniec 24. Krzysztof Wiak 25. Jacek Wid³o 26. Kamil Zaradkiewicz 27. Grzegorz ¯mij

Ada Par

10 listopad 2018 10:11

Tworzy siê bandycki s±downiczy system PiSokratyczny. £ami±cy jawnie i bezczelnie najwy¿sze prawo w Polsce - Konstytucjê. Wszyscy Ci pañstwo powinni straciæ uprawnienia do wykonywania zawodu. Taka jest prawda. A teraz ruskie i pisuraowe trolliki mo¿ecie sobie poszczekaæ.