Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Prze¿y³ wojny, poleg³ przez wiatr. 500-letni d±b Jan z³amany

12 wrzesień 2017 05:16
46 0

Najstarsze drzewo rosn±ce na terenie Nadle¶nictwa Z³otów z³ama³o siê przez silne podmuchy wiatru. D±b Jan od przesz³o 60 lat by³ pomnikiem przyrody.

D±b Jan przez 500 lat rós³ przy jednej z le¶nych dróg w pobli¿u W±sosza. 7 wrze¶nia g³o¶ny trzask oznajmi³ koniec ¿ywota drzewa. - Pomnikowy d±b Jan, roz³upa³ siê pod wp³ywem wiatru wzd³u¿ pnia, z którego pozosta³ tylko stoj±cy kikut - wyja¶nia Nadle¶nictwo Z³otów. Ju¿ kilka tygodni wcze¶niej le¶nic...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0