Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

"Wszystko przebiega zgodnie z tym, co lekarze oczekuj�"

20 październik 2017 12:57
61 0

Premier, kt�ra w pi�tek uczestniczy�a w szczycie UE, zosta�a zapytana na konferencji w Brukseli o to, �e mimo propozycji przedstawionych przez ministra zdrowia Konstantego Radziwi��a rezydenci nie zaprzestali protestu; oraz o to, co rz�d zamierza dalej zrobi� w takiej sytuacji.

Szefowa rz�du przypomnia�a, �e poza reform� dotycz�c� sieci szpitali, zmianami dotycz�cymi podstawowej opieki zdrowotnej, kt�re w tej chwili s� przygotowane i innymi zmianami, kt�re ju� zosta�y wprowadzone w systemie, Komitet Sta�y Rady Ministr�w przyj�� projekt ustawy, kt�ra "gwarantuje wzrost nak�...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0