Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Raport dla episkopatu: ponad 3500 przypadków pedofilii w Kościele katolickim w Niemczech

13 wrzesień 2018 05:01
57 8

Raport o pedofilii w Kościele katolickim sporządzony przez badaczy z trzech niemieckich uniwersytetów wskazuje, że od 1946 do 2014 roku co najmniej 1670 duchownych molestowało swoich nieletnich podopiecznych. W sumie odnotowano 3677 takich przypadków, w co szóstym doszło do gwałtu. Większość ofiar to chłopcy, ponad połowa z nich nie miała więcej niż 13 lat.

Autorzy raportu twierdzą, że rzeczywista liczba przypadków pedofilii w niemieckim Kościele katolickim może być wyższa, ponieważ wiele spraw było tuszowanych. Podkreślili też, że nie ma podstaw do stwierdzenia, iż problem pedofilii w Kościele został przezwyciężony.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
pinio67

13 wrzesień 2018 05:07

Oto wielka tajemnica wiary: Z£OTO I DOLARY!!!!

Zaloguj siê Skomentuj

13 wrzesień 2018 05:06

Aby oceniæ lub

blski

13 wrzesień 2018 05:06

Kazde biskupstwo formalnie jest niezalezna finansowo francziza, odprowadzaja do centrali (Watykanu) jakas tam dzialke, ale wszystkie decyzje musza byc zatwiedzone przez biskupa. Dlatego tez jakiekolwiek roszczenia finansowe sa ograniczone do diecezji, gdy zabraknie pieniedzy na wyplacenie odszkodowan to niemozliwe jest pozwanie czy to Watykanu czy innych diecezji. Jezeli zasadzone odszkodowania beda wyzsze niz mozliwosci finasowe to dana diecezja oglosi bankructwo.

lica79

13 wrzesień 2018 05:05

Poprê ka¿dego kto zrobi w Polsce porz±dek z klerem, zabierze im przywileje, wprowadzi z powrotem naukê religii do sal katechetycznych, wypowie konkordat, zlikwiduje fundusz ko¶cielny

robertqq

13 wrzesień 2018 05:04

oddzieliæ Pañstwo od ko¶cio³a, rozliczyc kler za pedofilie, za dzika reprywatyzacjê majatków, i za wy³udzanie funduszy unijnych

metanoja

13 wrzesień 2018 05:03

Oto wielka tajemnica wiary! Prawdziw± "opok±", na której za³o¿ony zosta³ Ko¶ció³ katolicki nie jest Piotr, ale Platon, uczeñ (czy mo¿e raczej "ch³opak") Sokratesa, który z kolei przyznawa³ siê do s³uchania demona. Platon za Sokratesem naucza³, ¿e idealna organizacja polityczna powinna byæ zarz±dzana przez bez¿ennych filozofów, których g³ównym zadaniem bêdzie dezinformowanie poddanych co do rzeczywistych celów przy¶wiecaj±cych organizacji i mechanizmów jej dzia³ania. Pismo ¦wiête mówi (I List ¶w. Paw³a do Tymoteusza, rozdzia³ 3), ¿e biskup powinien byæ ¿onaty i mieæ wierz±ce dzieci, poniewa¿ je¿eli nie potrafi zarz±dzaæ w³asnym domem, nie bêdzie tez w stanie zarz±dzaæ wspólnot±. Ko¶ció³ katolicki naucza natomiast, ¿e biskup nie mo¿e mieæ ¿ony. Co ciekawe, aposto³ Pawe³, jak gdyby przeczuwaj±c pojawienie siê doktryny celibatu zakoñczy³ swe rozwa¿ania o biskupach nastêpuj±cymi s³owami: "Duch za¶ otwarcie mówi, ¿e w czasach ostatnich niektórzy odpadn± od wiary, sk³aniaj±c siê ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. 2 [Stanie siê to] przez takich, którzy ob³udnie k³ami±, maj± w³asne sumienie napiêtnowane2. 3 Zabraniaj± oni wchodziæ w zwi±zki ma³¿eñskie (...)" (I Tym. 4, 1). Nauka o celibacie pochodzi od Platona, który przej±³ j± od Sokratesa, który otwarcie twierdzi³, ¿e s³yszy "daimonion", czyli g³os demona. Kim zatem s± ludzie, "którzy odpadli od wiary, sk³aniaj±c siê ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów"? Zrozumienie tego rzuca ciekawe ¶wiat³o na problem pedofilii w Ko¶ciele katolickim.

olewca

13 wrzesień 2018 05:02

Zwracam uwage ze, w Niemczech jest glownie kosciol ewangielicki, gdzie nie ma problemow z pedofilia. W kosciele ewangielickim pastor ma zone i dzieci. (celibat wymyslila fioletowa mafia, i niema o nim slowa w pismie swietym). Katolicy w Niemczech to glownie poludnie (Bayern, Schwarzwald). W Polsce jest bez watpienia duzo gorzej, po jest spoleczne przyzwolenie na bezprawie w KK. Taki narod.

kerry55

13 wrzesień 2018 05:01

Widzicie jacy ci Niemcy s± podli, a u nas ksiê¿y pedofilów nie ma wcale, no mo¿e ze dwóch.