Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Ratownicy WOPR przecierali oczy ze zdumienia. Z Wis³y w stolicy wy³owili giganta

13 czerwiec 2017 18:13
101 12
Ratownicy WOPR przecierali oczy ze zdumienia. Z Wis³y w stolicy wy³owili giganta

"W niedzielê wy³owili¶my z Wis³y martwego suma o d³ugo¶ci 2,27m. Ryba mog³a ¿yæ 50-60 lat, wiêc mog³a pamiêtaæ otwarcie mostu £azienkowskiego" - napisa³o na Twitterze sto³eczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ryba zosta³a wy³owiona na wysoko¶ci mostu £azienkowskiego. Pojawi³a siê teoria, ¿e sum udusi³ siê kablem. - Móg³ siê zapl±taæ w jakie¶ kable, ale móg³ te¿ po prostu umrzeæ ze staro¶ci - powiedzia³ "Gazecie Sto³ecznej" rzecznik warszawskiego WOPR Micha³ Czernicki.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 12
elenem

13 czerwiec 2017 18:20

Udusi³ sie kablem ! <szok> debile polskie wrzucaja do rzek ¶mieci, lodówki i co popadnie !

Oceniono 28 razy

13 czerwiec 2017 18:19

taaa te 5 m i 300 kg to ³owi³ Zawisza Czarny gdy czeka³ na przeprawê przez Wis³ê jak szed³ na Grunwald. Fakty te by³y przekazywane ustnie, a¿ do dzi¶ a gwarancj± rzetelno¶ci tych danych jest honor najs³ynniejszego rycerza Polski! Amen!

kgbltd

13 czerwiec 2017 18:18

Stary komuch nie da³ rady wy¿yæ za 2 tysi±ce

Oceniono 48 razy

13 czerwiec 2017 18:17

Czeka³ na bajbasy w ramach NFZ

c2u

13 czerwiec 2017 18:16

A w ZSRR raz z³owili takiego wielkiego suma i jak mierzyli od pyska do ogona to mia³ 235 cm, a jak od ogona do g³owy, to 255 cm. Napisali do Radzieckiej Akademii Nauk jak to mo¿liwe. Po jakim¶ czasie dostali odpowied¼, ¿e nauka radziecka zna takie przypadki: dajmy na to od wtorku do czwartku s± dwa dni, a od czwartku do wtorku jest piêæ dni.

Zaloguj siê Skomentuj

13 czerwiec 2017 18:16

Aby oceniæ lub

Oceniono 71 razy

13 czerwiec 2017 18:16

Pó³ wieku po¿y³, przysz³a dobra zmiana i pad³...

Oceniono 58 razy

13 czerwiec 2017 18:15

"Ryba mog³a ¿yæ 50-60 lat, wiêc mog³a pamiêtaæ otwarcie mostu £azienkowskiego" Po przes³uchaniu na komendzie, na powy¿sz± okoliczno¶æ, trzeba by³o podaæ wersjê, ¿e "udusi³ siê kablem", teraz wypada wyja¶niæ kto by³ kablem.

grey55

13 czerwiec 2017 18:14

prze¿y³ komunê a pad³ za pisu - wymowne

Oceniono 58 razy

13 czerwiec 2017 18:14

Spasiony by³ jak ojciec Tadeusz i w koñcu pad³ z prze¿arcia

Oceniono 38 razy

13 czerwiec 2017 18:14

nalezy powolac komisje sledcza..niech jaki sie tym zajmie

leon51lw

13 czerwiec 2017 18:13

Ten sum dowiedzia³ siê, ¿e bêdzie musia³ p³aciæ abonament na pisowsk± szczekaczkê i pope³ni³ samobójstwo