Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Roman Giertych nie wyklucza powrotu do polityki. Może wystartuje w wyborach do Senatu

4 grudzień 2018 09:27
139 8

Mecenas Roman Giertych w rozmowie z Moniką Olejnik poinformował, że nie wyklucza startu w wyborach do Senatu w przyszłym roku. Zaznaczył także, że nie chce zakładać nowej partii i będzie zabiegał o poparcie partii opozycyjnych.

Roman Giertych był gościem programu "Kropka nad i". Podczas wywiadu został zapytany o doniesienia dot. jego ewentualnego powrotu do polityki. O tym, że Roman Giertych chce zostać senatorem napisał "Newsweek". Były lider Ligi Polskich Rodzin powiedział, że nie wyklucza możliwości startu w zbliżającyc...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
t0maszek44

4 grudzień 2018 09:32

Gar¶æ cytatów z Romana : Apelujemy do SLD by ujawni³o, którzy z ich liderów, parlamentarzystów, cz³onków innych organów konstytucyjnych, maj± zamiar, po ewentualnym wej¶ciu w ¿ycie projektu umo¿liwiaj±cego zawieranie zwi±zków homoseksualnych, taki zwi±zek zawrzeæ. ¬ród³o: PAP, 24 pa¼dziernika 2003 Co do homoseksualizmu, to nie s±dzê by rodzice chcieli, ¿eby na lekcja biologii uczono ich dzieci, ¿e z pary dwóch samców mog± rodziæ siê dwa zwierz±tka – bo to nieprawda. ¬ród³o: „Dziennik”, 16 maja 2006 Ko¶ció³ jest od tego, aby krytykowaæ polityków. Ale politykom nie wypada krytykowaæ Ko¶cio³a. ¬ród³o: spotkanie we Wroc³awiu Nie wiemy, czy jest jakie¶ konkretne porozumienie miêdzy Samoobron± a SLD. Nie wiemy, czy jest konkretne porozumienie miêdzy PO a SLD. Ale widaæ jedno: wszystkie te si³y razem tworz± pewnego rodzaju quasi mafiê. ¬ród³o: konwencja wyborcza, 20 wrze¶nia 2002

wpac

4 grudzień 2018 09:32

Jest inny faworyt na stanowisko senatora. Ma ju¿ zdjêcie z Budyniem. Kiedy¶ to wystarcza³o.

justas32

4 grudzień 2018 09:31

Tylko Kaczaffi !!! Precz z matur± ...

byrcyn11

4 grudzień 2018 09:31

Takiej pozytywnej metamorfozy nie przeszed³ nikt ze znanych polityków. I pomy¶leæ, ¿e sprawi³ to Jaros³aw "Wielki" . Zemsta jest rozkosz± Bogów - co panie Romanie ?

Zaloguj siê Skomentuj

4 grudzień 2018 09:31

Aby oceniæ lub

Jarek Witkowski

4 grudzień 2018 09:30

Roman przezywany koniem to wielkie zwierzê polityczne. Karierê chce i zakoñczy jako prezydent kraju. Jako zwierzê wyj±tkowo przebieg³e i inteligentne nie ¶pieszy siê, senatorowanie to tylko epizod. Nie jest to bohater mojej bajki ale przy marno¶ci innych pata³achów politycznych wielu Polakom wyda siê za nied³ugo jako m±¿ opatrzno¶ciowy, wzorowy chrze¶cijanin, cz³owiek kulturalny, obyty, dowcipny, ugodowy i jednaj±cy. On ma czas, prze¿yje Bonaparstka prezesa i ojca ¶wiêtego Tadeusza

elinstal

4 grudzień 2018 09:29

Pan Roman, choæ teraz swój ch³op to jest mocno odpowiedzialny za obecn± sytuacjê polityczn± w kraju. Jest twórc± LPRu, które to romansowalo z Rydzykiem i które zosta³o zaanektowane przez PiS i sta³o siê polityczn± wykladni± tej partii.

antropoid

4 grudzień 2018 09:28

Jedyne, co mu w polityce dobrze wysz³o - to ODEJ¦CIE z niej. Wiêc mo¿e lepiej niech nie wraca? Du¿o lepiej mu wychodzi punktowanie PiSBolszewii spoza czynnej polityki.