Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Sąd cofnął dekomunizację ulic w Warszawie. IPN apeluje do władz, by jednak do nazw nie wracały

9 grudzień 2018 08:07
128 16

W piątek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne wojewody Zdzisława Sipiery. Chodzi o zarządzenie zastępcze wojewody, które zmieniało nazwy 47 ulic - m.in. zmianę al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego.

Władze Warszawy zaskarżyły decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten uwzględnił większość skarg. Wtedy wojewoda odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale NSA oddaliło w większości jego skargi kasacyjne. Łącznie do starych nazw wróciło 44 z 45 ulic - m.in. al. Armii Lu...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 16
elzbietttta

9 grudzień 2018 08:12

Armia Ludowa ma wiêksze zas³ugi dla kraju, ni¿ bli¼niêta plus kot.

calmy

9 grudzień 2018 08:11

W Armii Ludowej, u boku aliantów walczyli Polacy z niemieckim agresorem i okupantem. I p³ac±c czêsto najwy¿sz± cenê, setki tysiêcy ludzi (a nie polityków) pad³o na polu chwa³y. Zas³uguj± na pamiêæ i szacunek niezale¿nie od tego, czy komu¶ siê podobaj± machinacje Stalina lub dzia³alno¶æ PKWN. Rozumiem, ¿e wed³ug IPNu by³oby lepiej gdyby polegli zginêli w zawinionym przez w³aasn± arogancjê i pogoñ w politycznym wy¶cigu o w³adzê wypadku komunikacyjnym jak niejaki Lech Kaczyñski? Mojej zgody na to nie ma.

abbmf

9 grudzień 2018 08:11

IPN-wi w główkach się poprzewracała ???

plastikpiokio

9 grudzień 2018 08:10

¿±dnych kaczynskich na ulicach i placach ca³ej polski ---miejsce miernot jest na ¶mietniku historii .

wawka3791

9 grudzień 2018 08:09

Jedn± trzeba koniecznie przywróciæ - Armii Ludowej. ¦p Lech Kaczyñski dr hab. prof. UG, wspó³sprawca katastrofy pod Smoleñskiem, wraz ze swoj± ekip±, to najwiêksza banda nieudaczników, jaka do tej pory rz±dzi³a Warszaw±.

Oceniono 1 raz

9 grudzień 2018 08:09

Przyszła koza do woza....

Zaloguj siê Skomentuj

9 grudzień 2018 08:08

Aby oceniæ lub

xsawer

9 grudzień 2018 08:08

" będzie działaniem nieprzystającym do szacunku dla ojczystej historii" - czytamy w stanowisku IPN." -I mówi to instytucja, która powstała tylko po to aby tworzyć historię alternatywną.

falbor

9 grudzień 2018 08:08

a ja apeluję do aktualnie rządzącego układu o przywrócenie w kraju demokratycznego porządku prawnego!!

Oceniono 2 razy

9 grudzień 2018 08:08

Najpierw "dekomunizacja" potem dekaczyzacja.

stef0909

9 grudzień 2018 08:08

A normalsi apelują do IPN politycznej przystawki sekty - idżcie w pi.......

falbor

9 grudzień 2018 08:07

a ja apelujê do aktualnie rz±dz±cego uk³adu o przywrócenie w kraju demokratycznego porz±dku prawnego!!

xsawer

9 grudzień 2018 08:07

" bêdzie dzia³aniem nieprzystaj±cym do szacunku dla ojczystej historii" - czytamy w stanowisku IPN." -I mówi to instytucja, która powsta³a tylko po to aby tworzyæ historiê alternatywn±.

dziadekjam

9 grudzień 2018 08:07

"Ich przywrócenie bêdzie dzia³aniem nieprzystaj±cym do szacunku dla ojczystej historii" - czytamy w stanowisku IPN. ======================== Raczej zmiana nazwy al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyñskiego by³a "dzia³aniem nieprzystaj±cym do szacunku dla ojczystej historii" panie i panowie prokuratorzy (bo przecie¿ nie historycy) z Instytutu Pogardy Narodowej...

stef0909

9 grudzień 2018 08:07

A normalsi apeluj± do IPN politycznej przystawki sekty - id¿cie w pi.......

hamsterx

9 grudzień 2018 08:07

ipn do likwidacji, s³u¿y tylko pisowcom Polacy nie maj± ¿adnych korzy¶ci z jego istnienia