Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Sąd Najwyższy zdecydował: Nie będzie odwieszenia sprawy ułaskawienia Mariusza Kamińskiego

25 lipiec 2018 08:00
59 17

Były szef CBA - obecnie minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński - oraz jego zastępca Maciej Wąsik w 2015 roku zostali skazani przez Sąd Rejonowy na trzy lata więzienia, między innymi za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA w sprawie tzw. afery gruntowej. Na kary po dwa i pół roku więzienia skazano byłych członków kierownictwa biura.

Skazani odwołali się od wyroków do Sądu Okręgowego, ale sąd nie zdążył rozpoznać apelacji, bowiem w listopadzie tego samego roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił całą czwórkę. Był to precedens, bowiem nigdy wcześniej prezydent nie zastosował prawa łaski przed prawomocnym rozstrzygnięciem sądu.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 17
Marek Piotrowski

25 lipiec 2018 08:07

A propos s±dów i PIS to polecam 266 odcinek Kiepskich "'Podejrzany Ferdynand K." z 2008 roku. Wtedy mnie to bawi³o, teraz przera¿a. Co¶ co by³o ¿artem i wizj± w stylu kabaretu sta³o siê rzeczywisto¶ci±. ¦miej siê suwerenie.

Oceniono 47 razy

25 lipiec 2018 08:06

Biedny Kamiński koledzy postarali się by do końca kadencji jako szef CBA miał na karku wyrok 3 lat bezwzglednego więzienia za wydawanie rozporządzeń wstecz by zalegalizować nielegalne działania CBA.

adoomer

25 lipiec 2018 08:06

Widzê, ¿e autor tekstu nie dopowiedzia³, a komentuj±cy nie zrozumieli - SN nie odwiesi³ postêpowania, bo z mocy prawa pozostaje ono zawieszone do czasu rozstrzygniêcia sprawy sporu kompetencyjnego przed TK. Zatem niby-orzeczenie quasi-TK nie zosta³o przez SN uznane za uzasadniaj±ce odwieszenie postêpowania, w przeciwnym razie SN odwiesi³by postêpowanie i je umorzy³. Zatem to nie oznacza, ¿e SN podda³ siê niezgodnej z Konstytucj± interpretacji, uzna³ prawid³owo¶æ wyroku TK czy uzna³ prezydenckie prawo ³aski za wykraczaj±ce nie tylko poza granice Konstytucji, ale te¿ logiki - po prostu nie podj±³ dzia³ania, bo nadal czeka na prawid³owe, wi±¿±ce rozstrzygniêcie legalnie obsadzonego TK.

Gość

25 lipiec 2018 08:05

Ułaskawienie przed wyrokiem jest tak samo możliwe jak aborcja przed zajściem w ciążę. Zgodnie z obowiązującą w Polsce zasadą domniemania niewinności człowiek jest niewinny, dopóki nie zostanie uznany winnym wyrokiem sądu. A jak można ułaskawić niewinnego?

adoomer

25 lipiec 2018 08:04

Widzę, że autor tekstu nie dopowiedział, a komentujący nie zrozumieli - SN nie odwiesił postępowania, bo z mocy prawa pozostaje ono zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy sporu kompetencyjnego przed TK. Zatem niby-orzeczenie quasi-TK nie zostało przez SN uznane za uzasadniające odwieszenie postępowania, w przeciwnym razie SN odwiesiłby postępowanie i je umorzył. Zatem to nie oznacza, że SN poddał się niezgodnej z Konstytucją interpretacji, uznał prawidłowość wyroku TK czy uznał prezydenckie prawo łaski za wykraczające nie tylko poza granice Konstytucji, ale też logiki - po prostu nie podjął działania, bo nadal czeka na prawidłowe, wiążące rozstrzygnięcie legalnie obsadzonego TK.

Go¶æ

25 lipiec 2018 08:04

U³askawienie przed wyrokiem jest tak samo mo¿liwe jak aborcja przed zaj¶ciem w ci±¿ê. Zgodnie z obowi±zuj±c± w Polsce zasad± domniemania niewinno¶ci cz³owiek jest niewinny, dopóki nie zostanie uznany winnym wyrokiem s±du. A jak mo¿na u³askawiæ niewinnego?

remo29

25 lipiec 2018 08:03

Czyli uznali, że logiczne jest danie rozwodu komuś, kto się jeszcze nie ożenił? Bareja się nie przewraca w grobie, on tam robi za wiatrak.

Dobis Edmund

25 lipiec 2018 08:03

Pisowskie Sądy, dla ciemnego Ludu PL. SUPER.

Zaloguj siê Skomentuj

25 lipiec 2018 08:03

Aby oceniæ lub

Marek Piotrowski

25 lipiec 2018 08:02

A propos sądów i PIS to polecam 266 odcinek Kiepskich "'Podejrzany Ferdynand K." z 2008 roku. Wtedy mnie to bawiło, teraz przeraża. Coś co było żartem i wizją w stylu kabaretu stało się rzeczywistością. Śmiej się suwerenie.

sierra65

25 lipiec 2018 08:02

zastosowanie prawa łaski oznacza, że rezydent duda uznał kamińskiego za winnego - kamiński - to tylko kolejny kryminalista w pisowskim nierzadzie !!!!

Oceniono 55 razy

25 lipiec 2018 08:02

Kuchciński wystapił do TK o rozstrzygnięcie nieistniejącego sporu kompetencyjnego pomiędzy TK i SN . Nie ma co sie doszukiwać drugiego dna . Niech pani Przyłębska brnie dalej w swojej działalnosci przestępczej .

sierra65

25 lipiec 2018 08:02

zastosowanie prawa ³aski oznacza, ¿e rezydent duda uzna³ kamiñskiego za winnego - kamiñski - to tylko kolejny kryminalista w pisowskim nierzadzie !!!!

kemor234

25 lipiec 2018 08:01

Głosuj na PIS. PIS wszystko może. Lud ciemny też wszystko może. Pod warunkiem jednakże, że PIS tego chce.

kemor234

25 lipiec 2018 08:01

G³osuj na PIS. PIS wszystko mo¿e. Lud ciemny te¿ wszystko mo¿e. Pod warunkiem jednak¿e, ¿e PIS tego chce.

remo29

25 lipiec 2018 08:01

Czyli uznali, ¿e logiczne jest danie rozwodu komu¶, kto siê jeszcze nie o¿eni³? Bareja siê nie przewraca w grobie, on tam robi za wiatrak.

Dobis Edmund

25 lipiec 2018 08:00

Pisowskie S±dy, dla ciemnego Ludu PL. SUPER.