Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Samolot z Rosji nad Bia³ym Domem i Pentagonem

10 sierpień 2017 09:12
80 0
Samolot z Rosji nad Bia³ym Domem i Pentagonem

Rosyjski samolot widziany by³ nad nad zabudowaniami Bia³ego Domu, Kapitolu, Pentagonu, siedzib¹ CIA, letni¹ rezydencj¹ prezydenta USA w Camp David i baz¹ lotnicz¹ Andrews.

Manewr zosta³ wykonany w ramach traktatu o "otwartym niebie". Podpisa³y go 34 pañstwa nale¿¹ce do OBWE. Dziêki niemu dozwolone s¹ loty rozpoznawcze nieuzbrojonych samolotów nad ca³oœci¹ terytoriów pañstw-sygnatariuszy. Uk³ad podpisano w Helsinkach w 1992 roku.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0