Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wyniki wyszukiwania

1-2 Wyniki 2 na zapytanie «danina solidarno ciowa»

26 październik 2018 19:11 Powstanie Solidarno¶ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepe³nosprawnych. Zgoda Senatu

Senat opowiedzia³ siê za ustaw± o utworzeniu Solidarno¶ciowego Funduszu Wsparcia Osób Niepe³nosprawnych. Ma byæ zasilany z nowego podatku od bogatych, czyli daniny solidarno¶ciowej oraz z czê¶ci sk³adki na Fundusz Pracy. Powstanie Solidarno¶ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepe³nosprawnych (SFWON). To czê¶æ rz±dowego projektu wsparcia osób z niepe 116 1

24 lipiec 2018 06:03 Danina solidarno¶ciowa uderzy w ¶rednie rodzinne firmy i wolne zawody. Koniec podatku liniowego

Zapewnienia, ¿e danin± solidarno¶ciow± na niepe³nosprawnych zostan± objêci najbogatsi, którzy zarabiaj± ponad milion z³otych rocznie, okaza³y siê rz±dowym fake newsem. Ciê¿ar nowego podatku odczuj± ¶rednie rodzinne firmy i przedstawiciele wolnych zawodów. "Tak rz±d karze za przedsiêbiorczo¶æ" - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita". Gazeta pisze, ¿e eksperci 87 3