Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wyniki wyszukiwania

1-10 Wyniki 20 na zapytanie «pomys na biznes»

4 listopad 2018 06:47 Pomys³ na biznes: Szale i koce prosto z Nepalu

Ciep³e szale i koce produkowane u podnó¿a Himalajów - to pomys³ na biznes Anny Kluczyk, za³o¿ycielki marki "Nepalove". Jej firma sprowadza i sprzedaje wysokiej jako¶ci produkty z Nepalu. W³a¶cicielka wspó³pracuje z lokalnymi rzemie¶lnikami i wspiera szko³ê, od której zaczê³a siê jej przygoda z wolontariatem. Przygoda, która przerodzi³a siê we w³asn± dzia³alno¶æ. Zobacz 257

28 październik 2018 06:35 Pomys³ na biznes: Nocna niania. Nowa us³uga w Polsce

Profesjonalna, nocna opieka po³o¿nych nad noworodkami - to pomys³ na biznes Joanny Biolik, w³a¶cicielki marki Nocnaniania.pl. Jej firma umo¿liwia zamówienie do domu po³o¿nej. - Wszystko po to, by rodzice mogli odpocz±æ w tym pierwszym, intensywnym okresie - podkre¶la w³a¶cicielka. Biznes cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. To jedyna taka firma 95

1 lipiec 2018 06:09 Pomys³ na biznes. Ma³a firma z Mazowsza konkuruje z amerykañskimi gigantami. Polacy rzucili wyzwanie Coca-Coli

Ma³a firma z Mazowsza konkuruje z amerykañskimi gigantami. - Postanowili¶my stworzyæ pierwsz± na ¶wiecie naturaln± herbacian± kolê - mówi± w³a¶ciciele Wild Grass, producenta naturalnych napojów orze¼wiaj±cych na bazie ekstraktów herbacianych. Money.pl zaprasza na kolejny odcinek programu "Pomys³ na biznes". Dzi¶ w ofercie firmy znajduje siê 5 gazowanych 52

16 kwiecień 2017 04:08 Pomys³ na biznes: ¯ywno¶æ ekologiczna

Sklep ze zdrow± ¿ywno¶ci± powsta³ w Rzuchowej ko³o Tarnowa. Prowadzi go stowarzyszenie Centrum Produktu Lokalnego. W sezonie za po¶rednictwem witryny odrolnika.pl mo¿na zamówiæ ok. 200 ekologicznych produktów. Dostarczane s± przez kurierów w ca³ej Polsce. - Klient mo¿e zleciæ nam produkcjê ¿ywno¶ci, owoców i warzyw, dok³adnie tych, którymi jest zainteresowany 48 6

29 sierpień 2016 04:41 Przedsiêbiorcze kobiety na start. Ruszaj± nowe szkolenia z zak³adania firm

Startuje nowa edycja programu dla przedsiêbiorczych pañ. Do tej pory dziêki niemu powsta³y 73 firmy daj±ce zatrudnienie ponad 150 osobom - informuje "Puls Biznesu". Inicjatywa skierowana jest do pañ, które maj± pomys³ na biznes i s± gotowe do za³o¿enia w³asnej firmy. Program trwa siedem miesiêcy i sk³ada siê m.in. ze szkolenia SkillShare z zakresu m.in. modelowania 38 8

23 sierpień 2016 07:26 Jakub Meresiñski ma jeszcze jeden wyrok. Podrobi³ dowód osobisty ¿ony Macieja ¯urawskiego

Meresiñski by³ ju¿ skazany za pos³ugiwanie siê sfa³szowan± matur± i ¶wiadectwem ukoñczenia liceum. Okazuje siê, ¿e ci±¿y na nim równie¿ inny wyrok. Za co s±d po raz kolejny skaza³ Meresiñskiego? Jak informuje "Super Express", przed dwoma laty w³a¶ciciel Wis³y chcia³ robiæ interesy z Paulin± ¯urawsk±. Pomys³em na zarobienie pieniêdzy by³a sprzeda¿ reklam 37 11

31 lipiec 2016 13:38 Pomys³ na biznes: Pracownia florystyczna

Miejsce ³±cz±ce us³ugi florystyczne i projektowanie terenów zieleni - to pomys³ na biznes Patrycji Czerniak, za³o¿ycielki pracowni florystycznej "Sfera Zieleni". - Wprowadzamy produkty, których w standardowej kwiaciarni znale¼æ nie mo¿na – mówi w³a¶cicielka. S± to bi¿uteria kwiatowa, mech na ¶ciany, minilasy czy ogrody wertykalne. Jak wygl±da³ pocz±tek? - By³o ciê¿ko. Samo za³o¿enie firmy 30 2

4 maj 2016 19:16 W³aściciel nc+ z nowymi pomys³ami

Planujemy uruchomiæ niezale¿ny od nc+ serwis wideo na ¿¹danie, by móc z nim dotrzeæ do m³odszych u¿ytkowników oraz osób rezygnuj¹cych z telewizji na rzecz internetu – zapowiada Manuel Rougeron, prezes platformy cyfrowej nc+. Rz:W jakim momencie znalaz³ siê rynek p³atnych telewizji, po wejœciu do Polski Netfliksa? Z kim teraz przede wszystkim konkuruj 106

3 kwiecień 2016 13:52 Pomys³ na biznes: Spersonalizowane perfumy

"Przyjd¼ i namieszaj" – tym has³em zachêca swoich klientów Monika Zagajska, w³a¶cicielka warszawskiej perfumerii "Mo61 Perfume Lab". Jej pomys³ na biznes to alternatywa dla klasycznych perfumerii. W³a¶cicielka postanowi³a stworzyæ miejsce, w którym ka¿dy klient we¼mie czynny udzia³ w procesie tworzenia swoich perfum. Do dyspozycji jest ponad 150 nut zapachowych 21 1

26 marzec 2016 08:26 Pomys³ na biznes: ¦wi±teczne wypieki na zamówienie

- Na pocz±tku my¶la³am, ¿e pieczenie ciast i torów bêdzie moim hobby, czym¶, co robiê przy okazji. Jednak okaza³o siê to na tyle czasoch³onne, ¿e w koñcu po¶wiêci³am czas tylko temu zajêciu – opowiada Katarzyna Lubczyñska, która po 13 latach pracy w restauracji postanowi³a za³o¿yæ w³asn±, domow± firmê. - Miesiêcznie spod mojej rêki wychodzi oko³o 60 wypieków 24 3