Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Sejm zgodził się na aresztowanie posła Gawłowskiego. Już wcześniej zrzekł się immunitetu

6 grudzień 2018 19:01
75 13

Prokuratura chce postawić Gawłowskiemu zarzuty popełnienia dwóch nowych przestępstw - jednego o charakterze korupcyjnym i drugiego polegającego na praniu brudnych pieniędzy.

Poseł PO zrzekł się immunitetu 23 listopada. Tego dnia Sejm miał głosować nad wnioskiem w tej sprawie oraz o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec posła. W związku z decyzją Stanisława Gawłowskiego, punkt ten zdjęto z porządku obrad. W poniedziałek sejmowa komisja regulaminowa uznała, że wniosek o...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 13
wikal

6 grudzień 2018 19:07

Jaki sejm? Bo chyba nie ta ¿a³osna maszynka do g³osowania, która urzêduje w sejmowym budynku? Pis zar¿nê³o polski parlamentaryzm, o¶mieszy³o go i oplu³o. Jakiekolwiek decyzje tam zapadaj±, nie maj± znaczenia. O winie pana Gaw³owskiego siê nie wypowiadam, ale mocno w ni± w±tpiê, bo dzi¶ widzia³am prokuratora jakby rodem przeflancowanego z PRL-u, który o zatrzymaniu cz³owieka pobitego niemal¿e na ¶mieræ przez gangsterów ze SKOK-u Wo³omin powiedzia³ dwukrotnie: to jest prawdziwa afera KNF. Tymczasem twórca tych przekrêtów chodzi wolny i nawet stanowisko wysokie zajmuje w mafii pisowskiej. Pasuje tam jak ula³.

lodzermensz1

6 grudzień 2018 19:07

To nie sejm siê zgodzi³. To Jaros³aw Kaczyñski wyda³ polecenie. Nie mamy sejmu. Od dawna by³ cia³em raczej formalnym ale obecnie jest to jedynie dekoracja, ca³kowicie podporz±dkowania woli jednego cz³owieka. Nie mamy sejmu, nie mamy normalnego sporu politycznego. Nie mamy demokracji.

franekzjanek

6 grudzień 2018 19:06

. Sejm ..czy klub PiSlamistów ? bo to jest ró¿nica .

vito60

6 grudzień 2018 19:05

Po co ten areszt? Prowadzą sprawę trzy lata, zarzuty są dęte, dowodów brak. Prokurator powinien podać się do dymisji, jeśli przez tak długi okres nie zmontował aktu oskarżenia. Areszt tymczasowy jest potwierdzeniem nieudolności prokuratury i represją wobec Gawłowskiego.

vito60

6 grudzień 2018 19:05

Po co ten areszt? Prowadz± sprawê trzy lata, zarzuty s± dête, dowodów brak. Prokurator powinien podaæ siê do dymisji, je¶li przez tak d³ugi okres nie zmontowa³ aktu oskar¿enia. Areszt tymczasowy jest potwierdzeniem nieudolno¶ci prokuratury i represj± wobec Gaw³owskiego.

Oceniono 25 razy

6 grudzień 2018 19:04

To nie sejm się zgodził. To Jarosław Kaczyński wydał polecenie. Nie mamy sejmu. Od dawna był ciałem raczej formalnym ale obecnie jest to jedynie dekoracja, całkowicie podporządkowania woli jednego człowieka. Nie mamy sejmu, nie mamy normalnego sporu politycznego. Nie mamy demokracji.

burn74

6 grudzień 2018 19:04

Senator Kogut musi czuć zadowolenie ;))

burn74

6 grudzień 2018 19:04

Senator Kogut musi czuæ zadowolenie ;))

Oceniono 24 razy

6 grudzień 2018 19:03

. Sejm ..czy klub PiSlamistów ? bo to jest różnica .

Zaloguj siê Skomentuj

6 grudzień 2018 19:03

Aby oceniæ lub

Jakub Stencel

6 grudzień 2018 19:02

Skandal ,prości ludzie tego nierozumieją, szukają na sile dowodów zastraszając świadków. Co to za Państwo które musi się do takiego poziomu zniżać. Prokuratura to narzędzie w rękach polityków psychopatów, którzy są tak mali ze zrobią wszystko żeby utrzymać władze. To ze krzywdę robią i niszczą ludzi się nie liczy!

czechy11

6 grudzień 2018 19:02

Durne trole z PiS pławią się wszambie na dnie forum. AFERY KNF ZŁODZIEJE I MAFIO PIS NIE PRXYKRYJECIE.

du100

6 grudzień 2018 19:02

same zbiegi okoliczno¶ci im mniejsze notowania PiS tym wiêcej aresztowañ w opozycji Przez 3 i 1/2 roku nie mieli mo¿liwo¶ci udowodnienia komukolwiek tych ukradzionych 500 mld z³otych tej wszechobecnej korupcji a tu nagle PIS -owska afera w KNF wiêæ ¶ciga siê poprzedników za to ¿e nie kontrolowali SKOK-ów ,których PiS ustawami nie w³aczy³ o systemie bankowym.PiS nie uchwali³ Ustawy za co ma odpowiadaæ PO znów zegarek w roli g³ównej aresztuj± faceta za to ¿e dosta³ zegarek jako ³apówkê w 2011 r zegarek ,który nosi³ od 2007 r ,reszta oparta na zeznaniach "¶wiadka",który siedzi w areszcie(wydobywczym?) jeszcze sady nie zosta³y ca³kowicie zpisowane ale ju¿ widaæ tam strach .Ko³o siê wtedy zamknie i PiS-policja aresztuje,PiS-prokurator postawi zarzuty,PiS sêdzia skarze .Ju¿ tak by³o