Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Sekielski, Przybysz, Wojciechowska alarmują: Jesteśmy zagrożonym gatunkiem

15 grudzień 2018 10:51
105 8

Piątek, sobota, najpierw 4 nad ranem, później 10, następnie południe - szczyt klimatyczny w Katowicach miał zakończyć się w piątek, ale zamknięcie COP24 wciąż jest przesuwane. Po dwóch tygodniach negocjacji państwa świata nie mogą dojść do porozumienia i przyjąć jednej wersji decyzji o wynikach szczytu.

Wielu uczestników i obserwatorów COP24 podkreślało, że sukcesem szczytu byłoby nie jedynie przyjęcie końcowych decyzji, ale też to, co dokładnie się w nich znajdzie: czy będzie mowa nowych ambicjach w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych, jakie będą szczegółowe ustalenia dokumentu, który wdroży ...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
serenita123

15 grudzień 2018 10:55

Plan Kaczyñskiego, to kononowizm w czystej (bo nieska¿onej my¶l±) postaci: I ¯EBY NIE BY£O NIC!

psyhodelic

15 grudzień 2018 10:55

I bardzo dobrze .Ekspansja cz³owieka zrobi³a taka czystkê w ekosystemie ze najwy¿sza pora by ewaluowa³ inny gatunek naczelnego który by umia³ ¿yæ we wspólnocie z faun± i flor±. Cz³owiek to jedyny gatunek obdarzony destrukcja siebie i swojego ¶rodowiska

ateistaodurodzenia

15 grudzień 2018 10:54

Btw- naszej ukochanej planecie bardzo ul¿y³oby gdyby tak z po³owê ludzko¶ci szlag trafi³. Nadal by³aby mocno przeludniona - ale ju¿ nieco mniej ni¿ obecnie.

Zaloguj siê Skomentuj

15 grudzień 2018 10:53

Aby oceniæ lub

komentarz

15 grudzień 2018 10:52

Nale¿y siê tylko cieszyæ.

oloros11

15 grudzień 2018 10:52

na poczatek prosze mie podawac reki politykom i reszcie bandytow

drozd215a

15 grudzień 2018 10:51

To dlaczego Martynê ¶mig³owiec wywozi³ na górê, gdy robi³a koronê ziemi. Powinna i¶æ pieszo, tak jak robi to wiêkszo¶æ wspinaczy. W ten sposób jedynie zatru³a ¶rodowisko i przyczyni³a siê do tego, ¿e razem z Sekielskim wygin±.

jurek4491

15 grudzień 2018 10:51

Tomasz Sekielski i Dominika Wielowiejska , no NIE , PiS dziochy nie przy³±cz± siê do tego apelu , jak by by³a Kry¶ka , Piotrowicz , jejmo¶æ Klempowato¶æ to inna inszo¶æ .