Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Soloch: To jest jak wojna hybrydowa

3 październik 2017 12:45
19 0

Rzeczpospolita: U¿ywa pan pojêcia „wojna hybrydowa", która ma byæ toczona wobec BBN na tle polityki kadrowej. Tylko kto j¹ prowadzi i dlaczego?

Pawe³ Soloch, szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego: Powiedzia³em, ¿e przypomina to wojnê hybrydowa, poniewa¿ od pewnego czasu systematycznie zaczê³y pojawiaæ siê informacje ró¿nego kalibru maj¹ce na celu zdezawuowanie BBN.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0