Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Strajk pracowników LOT-u. Spółka zapewniała, że nie będzie odwołanych rejsów. Sprawdziliśmy

18 październik 2018 05:18
63 9

O godzinie 5:00 rano rozpoczął się strajk w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Związki zawodowe domagają się przywrócenia zwolnionej dyscyplinarnie działaczki związkowej do pracy.

Strony sporu podają różne informacje dotyczące ewentualnych utrudnień spowodowanych protestem. Przedstawiciele PLL LOT zapewniali wczoraj, że nie zostanie odwołany żaden zaplanowany na dziś rejs.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
dyskootantka

18 październik 2018 05:23

A co na to naczelny zwi±zkowiec Piotr Duda? Tu chodzi o prawa pracownicze, a jego nie widaæ. Tak ju¿ siê sprzeda³ Jaros³awowi czy zacznie jak ¦niadek karierê w PiS-ie?

spyderman2

18 październik 2018 05:23

czy pisowski mato³uszek-k³amczuszek dalej gardzi kalekim p. kubic±???

kemor234

18 październik 2018 05:22

Wychodzi na to, ¿e w LOT s± ogromne przerosty zatrudnienia ...

Zaloguj siê Skomentuj

18 październik 2018 05:21

Aby oceniæ lub

bonenecklace

18 październik 2018 05:21

To spo³eczeñstwo jest ju¿ na takim zdalnym sterowaniu, ¿e kompletnie nic nie kuma. Jak na takie przewa³y bêdzie siê przyzwalaæ w pañstwowej spó³ce, gdzie wielu pracowników "wywalono" na dzia³alno¶æ gospodarcz± plus spacyfikowano zwi±zki zawodowe, to co bêdzie siê wyprawiaæ (albo, co ju¿ siê dzieje) w firmach-molochach, które sprowadzi³y siê do Polski? Bo w tych drugich ¿adnych zwi±zków zawodowych nie u¶wiadczysz, a zespó³ wykupionych adwokatów reprezentuj±cych interesy pracodawcy "zje" ka¿dego by³ego pracownika na ¶niadanie w s±dzie. Jedynym oparciem, bez zwi±zków zawodowych, bêdzie kodeks pracy (umy¶lnie pisane minusku³±), a to oznacza Dziki Zachód na rynku pracy, i pozycjê pracodawcy, jako pana i w³adcy pracownika. Rozumiem, ¿e to jedno z za³o¿eñ tzw. rynku pracownika, który podobno obecnie mamy?

zalogujsie00

18 październik 2018 05:20

A gdzie Duda Solidaruch? Nie przy³±czy siê do strajku nie poprze? Rów ¶cisnê³o?

topix

18 październik 2018 05:19

s³abo , pis tyko boi siê silnych, s³abe te zwi±zki

6drabin

18 październik 2018 05:19

Kto potrafi odró¿niæ strajk nielegalny od legalnego?

fakiba

18 październik 2018 05:19

Na razie :)