Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Syn ministra poniósł klęskę. Andrzej Sitnik prezydentem Siedlec [Wyniki wyborów samorządowych 2018]

5 listopad 2018 09:46
74 9

Karol Tchórzewski jest synem Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energetyki w rządzie Mateusza Morawieckiego. Pomimo wsparcia obozu rządzącego, w tym Jarosława Kaczyńskiego, Karolowi Tchórzewskiemu nie udało się wygrać wyborów na prezydenta miasta Siedlce.

Podczas I tury wyborów samorządowych 2018 Karol Tchórzewski zdobył najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów na prezydenta Siedlec. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości otrzymał wówczas 42,01 proc. głosów. Drugie miejsce zdobył Andrzej Sitnik, kandydat KW Stowarzyszenia Mieszkańców Bezpartyjne Sied...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
hi2per

5 listopad 2018 09:50

Oj jaka wielka szkoda. Nawet nazwisko nie pomog³o jak w Gdañsku. Ze smutku pójdê otworzyæ szampana.

siwywaldi

5 listopad 2018 09:49

Ludzieeeeee !!! Pora¿ka kandydata PiS-u w Siedlcach, to tak jak przej¶cie elektoratu M³odzie¿y Wszechpolskiej na islam :-)) Wiêc powiem jedno. Je¿eli TAKIE RZECZY ju¿ siê zdarzaj±, to NAJWY¯SZY CZAS by za rok pewni ludzie zaczêli siê Pakowaæ i Spiendralaæ, he, he.... :-))

99venus

5 listopad 2018 09:49

Co za piêkna katastrofa.

punter

5 listopad 2018 09:48

"W nagrodê" za piêkn± pora¿kê dostanie zarz±d KGHM albo Enerii albo Tauronu albo cokolwiek sobie wybierze .... w koñcu dziecko pisuaru musi mieæ talenty

Zaloguj siê Skomentuj

5 listopad 2018 09:48

Aby oceniæ lub

stemp10

5 listopad 2018 09:48

Chcieliscie PISiory cofn±æ t± czê¶æ Polski do ¶redniowiecza ale oni pokazali wam ¶rodkowy palec

marywil2012

5 listopad 2018 09:47

gratulujê panu tchórzewskiemu, ¿e przegra³ ale mo¿e podziêkowaæ w³asnej partii, która od trzech lat udaje, ¿e rz±dzi a g³ównie zajmuje siê rozdawnictwem, wzniecaniem wa¶ni w Polsce oraz chaosem prawnym, który generuje w imiê niejasnych pobudek, ale raczej w celu ugruntowania autorytarnej w³adzy. nie tego potrzebuj± Polacy.

remo29

5 listopad 2018 09:47

Poparcie partii rz±dz±cej sta³o siê kamieniem u szyi. Do wyborów parlamentarnych nawet Kaczyñski bêdzie udawaæ, ¿e nie jest z PiS.

wujekdolf

5 listopad 2018 09:46

pisiorskie nazwiska zaczynaj± byæ obciachem :)