Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Szczepkowska w felietonie "przeprasza za dziadka" antysemitę. "Wstydzę się jako Polka"

11 luty 2018 20:43
62 5

"'Za co szanuję Hitlera – to za to, że wymordował Żydów' – to zdanie powiedział mój dziadek Michał Szczepkowski" - pisze w "Plusie i Minusie" "Rzeczpospolitej" aktorka i felietonistka Joanna Szczepkowska.

Już na początku nawiązuje do kontekstu, w jakim pojawił się felieton, czyli ustawy o IPN. "Po wejściu w życie ustawy nie mam zamiaru zaprzestać opisywania tego, co widziałam i słyszałam" - zapewnia.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 5
Zaloguj siê Skomentuj

2 grudzień 2018 08:03

Aby oceniæ lub

pampa113

2 grudzień 2018 00:53

Pani Joanno! O ile mia³em do tego co Pani robi jako publicystka w ostatnich czasach - bo zawsze Pani± podziwia³em jako aktorkê i chyba siê to nie zmieni - pewne ale (nie ma akurat tego sensu rozwijaæ!), to po pani imponuj±cym "coming out"-cie - I to podwójnym, przyzna³a sie Pani jednocze¶nie do ¿ydostwa i do aktywnego antysemityzmu w swojej rodzinie - szacunek, szacunek, szacun. Oj znam to, znam... Od mojego ¶w. pamiêci ojca (a by³ to pod ka¿dym innym wzglêdem cz³owiek zas³uguj±cy na ¶wiêto¶æ) te¿ us³ysza³em kiedy¶ zdanie ¿e "...kwestiê ¿ydowsk± to nam jednak Hitler rozwi±za³..." Có¿, a to Polska w³a¶nie, by³em za m³ody, za g³upi i za ma³o wiedzia³em by w tedy (lata 70 ub. w. ) o tym z nim sensownie rozmawiaæ, ale prenumerowali¶my pó¼niej Tygodnik Powszechny i przynajmniej moje pogl±dy siê pod jego wp³ywem ukszta³towa³y - i my¶lê, ¿e ojca te¿, nie mieli¶my ju¿ mo¿liwo¶ci porozmawiaæ, umar³ w czasie obrad Okr±g³ego Sto³u gdzie oczywi¶cie kibicowa³ naszym z Wa³ês± na czele... Nie zawsze bêdzie Pani sob± i pisze i mówi co my¶li!

twojno

2 listopad 2018 22:33

G³os wsparcia dla Pani Szczepkowskiej, ja niestety muszê przepraszaæ za rodziców...

arnoszt1957

2 listopad 2018 22:24

Wyrazy szacunku Pani Joanno. Ja te¿ siê wstydzê za Polaków, którzy pomagali hitlerowcom z zbrodniach na ¯ydach, wstydzê siê te¿ za tych co obojêtnie patrzyli na ich ¶mieræ, za tych co jak w kinie patrzyli na p³on±ce w warszawskim getcie dzieci. Dumny jestem z tych Polaków, którzy nara¿aj±c, a nawet po¶wiêcaj±c w³asne ¿ycie ratowali ¯ydów, dzielili siê z nimi jedzeniem i mieszkaniem. Jako cz³owiek wstyd mi za Ukraiñców którzy zabijali na Wo³yniu Polaków i za Polaków, którzy w ramach akcji Wis³a palili ukraiñskie wioski. Wstyd mi za to co robili hitlerowcy i za Polaków, którzy wypêdzili z domów Niemców i po³o¿yli siê do ich ³ó¿ek. Wstyd mi za ludobójstwo rosyjskich komunistów, Czerwonych Khmerów, Tutsi i Hutu, za to, ¿e obojêtnie ¶wiat patrzy na obozy zag³ady w Korei Pó³nocnej i na rze¼ jaka siê teraz odbywa Syrii.

tomtg123

2 listopad 2018 21:59

Dziadek pani Szczepkowskiej zachowa³ siê paskudnie, ona sama i jej rodzice zachowali siê bardzo porz±dnie. Pozdrowienia dla pani Szczepkowskiej. To raz. A dwa : film do obejrzenia zwi±zany z tematem. www.youtube.com/watch?v=OCzK8xAcAk0 "Miejsce Urodzenia" nakrêcony przez Paw³a £oziñskiego w 1992, to prawdziwa historia o tym, jak polski ¯yd (znany pisarz Henryk Grynberg) jedzie w wolnej Polsce do wsi gdzie spêdzi³ dzieciñstwo szukaæ szcz±tków rodziny i ko¶ci ojca, którego zamordowali miejscowi ch³opi. I tyle wie. £ozIñski towarzyszy mu z kamer± i nagrywa rozmowy z lud¼mi, którzy co¶ pamiêtaj±. No i Grynberg znajduje prawdê - i ko¶ci ojca gdzie¶ przy drodze, i jednego z morderców te¿ znajduje... Wstrz±saj±ca rzecz. A tu krótka rozmowa z Paw³em £oziñskim o tym, jak ten film powsta³ www.youtube.com/watch?v=QqLkTow8pZE