Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Tajlandia: Oty³y makak, wielbiciel fast foodu, przechodzi na dietê

19 maj 2017 09:55
90 0

Chorobliwie oty³y makak, który na ulicach Bangkoku zajada³ siê niezdrowym jedzeniem z fast foodów podawanym mu przez turystów, zosta³ uratowany przez stra¿ników ochrony przyrody i zmuszony do przejœcia na zdrow¹ dietê.

Makak, z racji imponuj¹cej nadwagi nazywany przez tubylców "Wujem T³uœciochem", od czasu podjêtej w kwietniu interwencji spo¿ywa wy³¹cznie pokarmy zawieraj¹ce chude bia³ko, a tak¿e owoce i warzywa. Weterynarze spodziewaj¹ siê, ¿e na wolnoœæ zostanie wypuszczony za kilka miesiêcy.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0