Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Terlecki i B³aszczak rzucili siê chroniæ prezesa. Szczerba podszed³ z podejrzanym przedmiotem

13 lipiec 2017 13:06
77 6
Terlecki i B³aszczak rzucili siê chroniæ prezesa. Szczerba podszed³ z podejrzanym przedmiotem

Te zdjêcia sk³adaj± siê na symboliczn± scenê. Podczas ¶rodowych obrad Sejmu z mównicy przemawia³ pose³ Szczerba. Powo³ywa³ siê na trzyman± w d³oni ksi±¿kê o znacz±cym tytule: "Rz±dy prawa, podrêcznik dla polityków". Po skoñczonym wyst±pieniu postanowi³ daæ j± w prezencie Kaczyñskiemu. Nie spodziewa³ siê jednak, ¿e bêdzie musia³ zmierzyæ siê z jego prywatn±, sejmow± ochron±.

Przed pos³em Szczerb± wyro¶li nagle Ryszard Terlecki i Mariusz B³aszczak. W³asnymi cia³ami ochronili prezesa przed kontaktem z ksi±¿k±. "Rz±dy prawa" spad³y na pod³ogê, ale Szczerba ponownie próbowa³ podaæ je prezesowi. Bez skutku. Symboliczn± scenê uchwyci³y kamery i fotoreporterzy.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 6
Oceniono 10 razy

13 lipiec 2017 13:09

Kaczyñski boi siê ksi±¿ek! Czy¿by planowa³ powtórzenie akcji z Belelplatzu? WSTYD!!!!

margoked

13 lipiec 2017 13:09

Kaczyñski boi siê wszystkiego- albo p³oty, albo rêkodajni, albo bakterie go atakuj±cy... o B³aszczaku, to nawet Ucho Prezesa wie, ale ¿e Terlecki te¿ robi za rêkodajnego haha stary facet a taki podnó¿ek! Swoj± drog±, co on im robi, ¿e tak wokó³ niego ganiaj±?

Oceniono 8 razy

13 lipiec 2017 13:08

B³aszczak zrzuci³ ksi±¿kê rêk±! Nastêpnym razem dajcie mu katechizm

Oceniono 9 razy

13 lipiec 2017 13:07

Mozg staje i wlos sie jezy...!

Zaloguj siê Skomentuj

13 lipiec 2017 13:07

Aby oceniæ lub

lekur

13 lipiec 2017 13:07

jak dwa dobermany...a z ty³u mazurek wyci±ga Magnum 44