Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Tragedia w Zabrzu. Nie żyje 27-letnia kobieta. Pomoc wezwał jej czteroletni syn

11 luty 2018 18:35
66 9

Sąsiedzi natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe. Jednak akcja reanimacyjna prowadzona przez ratowników zakończyła się niepowodzeniem.

"Kiedy na miejsce przybyli strażacy, mieszkanie było już wietrzone, a jednak stężenie tlenku węgla w powietrzu było wciąż wysokie. Stąd nasze przypuszczenie, że przyczyną śmierci kobiety było zatrucie czadem z piecyka w łazience" - relacjonuje katowickiej "Gazecie Wyborczej" młodszy aspirant Olaf Bu...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
Gatts 1978

2 grudzień 2018 07:30

Ludzie ze starych kamienic nie czytaj± tego wiêc darujcie sobie.

Piotr Kolasiñski

2 listopad 2018 22:17

W Wielkiej Brytanii czujki dymu i tlenku wegla sa obowiazkowe w kazdym mieszkaniu, bo 90% mieszkan ma boilery. I tyle.

Krzysztof K

2 listopad 2018 23:04

Kolejna rodzinna tragedia, przez zaoszczêdzenie 30 z³ na czujnik . MASZ PIECYK GAZOWY - KUP CZUJNIK !!! Ka¿dego roku przez brak czujnika ginie w Polsce oko³o 16o osób ! czy ty bêdziesz kolejnym ?! Tyle przestróg, tyle siê o tym mówi - na pró¿no ! Wielka tragedia i ogromna trauma dla maluszka - 30 z³ !!!

sztucznypolak

2 listopad 2018 21:42

Powstawanie tlenku wegla podczas spalania powodowuja czesto nowe, szczelne okna. Dobrze zamkniete, zeby "zimno nie wialo" uniemozliwiaja dostarczenie dostatecznej ilosci powietrza do procesu spalania w kotle gazowym (a potrzeba tego powietrza naprawde duzo). W efekcie w przewodzie kominowym nie ma ciagu i czesc spalin (a wnich duzo czadu, bo jest za malo tlenu do procesu spalania) pozostaje w mieszkaniu. Przy szczelnych oknach tylko kotly z zamknieta komora spalania!

Zaloguj siê Skomentuj

2 grudzień 2018 07:30

Aby oceniæ lub

lajosz3

2 listopad 2018 21:35

Mili Pañstwo. Czujniki czujnikami, ale .... Tak siê sk³ada, ¿e bardzo du¿o mieszkañ w Polsce jest wyposa¿onych w³a¶nie w piecyki gazowe do podgrzewania wody (tzw. Junkersy) . Niestety w wiêkszo¶ci mieszkañ gdzie te piecyki s±, jako¶æ instalacji wentylacyjnej jest bardzo kiepska, albo po prostu jej tam w ogóle nie ma. Zdecydowana wiêkszo¶æ osób z którymi rozmawia³em, a które maj± takie podgrzewacze, maj± piecyki przystosowane do wentylacji grawitacyjnej, a wiêc ... bywa zawodnej, bo w okresie zimowym, w kominie tworzy siê tzw. czop zimnego powietrza, który bardzo czêsto nie pozwala na wydostanie siê spalin z takiego piecyka podczas gdy np. w lecie nie ma z tym k³opotu, tym bardziej, ¿e mo¿na otworzyæ okno w ³azience. Ludzie my¶l±c, ¿e w lecie jest OK, nie zdaj± sobie sprawy z zagro¿enia w zimie i dlatego nie zwracaj± uwagi na takie rzeczy. Natomiast ci sami ludzie, s³yszeli o piecykach z zamkniêt± komor± spalania, która to komora powoduje ca³kowite wyeliminowanie zagro¿enia zatrucie tlenkiem wêgla, bo te¿ ca³e spalanie gazu odbywa siê niejako na zewn±trz, a nie wewn±trz pomieszczenia. Bardzo du¿o z w/w osób chcia³oby wymieniæ piecyki z otwart± komor± spalania na te z zamkniêt± i tu zaczyna siê problem, bo w wiêkszo¶ci mieszkañ wszystkie przewody kominowe ju¿ s± wykorzystane, wiêc jedyn± mo¿liwo¶ci± jest wyprowadzenie przewodu spalinowego na zewn±trz przez ¶cianê. Niby proste, skuteczne, bezpieczne i potrzebne, ale .... Nasze "kochane" polskie przepisy skutecznie to uniemo¿liwiaj±, bo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) § 175.1 postanawia, ¿e: - „Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno – spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urz±dzeñ gazowych z zamkniêt± komor± spalania mog± byæ wyprowadzone przez zewnêtrzn± ¶cianê budynku, je¿eli urz±dzenia te maj± nominaln± moc ciepln± nie wiêksz± ni¿: • 21kW – w wolno stoj±cych budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, • 5kW – w pozosta³ych budynkach mieszkalnych” ----------------------------------------------------------------------------------------------- Czyli wed³ug powy¿szych przepisów, mo¿na sobie za³o¿yæ w mieszkaniu piecyk z zamkniêt± komora spalania i wyprowadziæ przewód spalinowy przez ¶cianê, ale ... tylko o mocy nie wiêkszej ni¿ 5KW, a to oznacza, ¿e nie tylko nie ma sensu zak³adaæ takiego piecyka, ale zwyczajnie nie ma takich na rynku, a nie ma ich na rynku, bo nie ma sensu takich produkowaæ. S± natomiast takie o mocy od 19 do 23KW które mog± zwisn±æ na ¶cianie i które s± standardem je¶li chodzi o ich moc. Takie piecyki s± jak najbardziej sensowne, bo ich moc jest wystarczaj±ca do zdecydowanej wiêkszo¶æ zastosowañ domowych. Co z tego, skoro wed³ug polskich przepisów po prostu nie mo¿na ich montowaæ. Kretyñskie zamkniête ko³o. --- Mamy polskiego producenta piecyków gazowych (Termet), który produkuje wszystko co trzeba, ¿eby mo¿na by³o sobie za³o¿yæ w 100% bezpieczny piec gazowy z wyprowadzeniem spalin przez ¶cianê. --- Mamy mnóstwo chêtnych na takie piecyki. --- Mamy równie¿ g³upkowate przepisy które na to wszystko nie pozwalaj±.

fryderykus

2 listopad 2018 20:11

ludzie kupujcie czujniki! 50 z³ mo¿e wam uratowaæ ¿ycie

adalberto3

2 listopad 2018 23:07

W Niemczech przep³ywowe ogrzewacze do wody na gaz instalowane s± tylko w pomieszczeniach z du¿ymi "kuchennymi" oknami. Z wentylacj± nie ma problemu. Kratki wentylacyjne to z³udzenia. Czujniki oczywi¶cie dodatkowo powinny byæ.

lobuz5

2 listopad 2018 19:52

Masakra. Biedna dziecko....Moja kuzynka tak umarla.