Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Podróże

Kategoria aktualności

 • Antoni Macierewicz dla "GP": w Smoleńsku coś uniemożliwiło odejście na drugi krąg

  21 marzec 2017 16:42 75 1

  Pytany, czego można się spodziewać po pracach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, której podkomisja ponownie bada katastrofę smoleńską, Macierewicz powiedział, że raportu, "który wskaże przyczyny katastrofy smoleńskiej od strony działania służb nawigacyjnych oraz innych czynników, które wpłynęły na tę straszliwą tragedię". Zdaniem

 • MON: Ju¿ odpowiedzieliśmy na pytania prezydenta

  20 marzec 2017 22:27 76

  "Uprzejmie informujemy, ¿e odpowiedzi na przywo³ane przez czêœæ mediów pytania Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy skierowane do Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza zosta³y wys³ane 20 marca br." - pisze w komunikacie MON. "Jednoczeœnie ubolewamy, ¿e media informuj¹c obszernie o liœcie Pana Prezydenta, nie da³y mo¿liwoœci odniesienia siê resortowi

 • Fotograf Obamy zareagowa³ na postawê Trumpa

  18 marzec 2017 22:21 111

  Angela Merkel spotka³a siê wczoraj w Bia³ym Domu z Donaldem Trumpem. Po spotkaniu media mia³y chwilê, by zrobiæ zdjêcia obu przywódcom. Czêœæ z nich zaapelowa³a o symboliczny uœcisk d³oni. Prezydenta USA zapyta³a o to równie¿ Angela Merkel, ten jednak nie zareagowa³. Kanclerz Niemiec ze zdziwieniem przyjê³a reakcjê Trumpa. Do sprawy odniós³ siê fotograf

 • USA: sondaż o polityce imigracyjnej

  18 marzec 2017 19:32 70

  60 procent Amerykanów zapytanych przez ankieterów twierdzi, że priorytetem rządu w kwestii imigrantów bez statusu jest opracowanie planu zalegalizowania ich pobytu. Chodzi o osoby które pracują, rozliczają podatki, a przede wszystkim wychowują dzieci które są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Jedna czwarta ankietowanych uważa, że najważniejsze w kwestii

 • Sonda¿ CBOS: Andrzej Duda na czele rankingu zaufania

  17 marzec 2017 15:36 62

  Zaufanie do prezydenta deklarowa³o w marcu 58 proc. badanych (o 2 punkty proc. mniej ni¿ w ubieg³ym miesi¹cu). Nieufnoœæ wobec g³owy pañstwa wyra¿a³o 29 proc. (wzrost o 1 punkt proc.). 51 proc. respondentów ufa premier Beacie Szyd³o (o 1 punkt proc. mniej ni¿ w lutym); 35 proc. (wzrost o 2 punkty proc.) wyra¿a wobec niej nieufnoœæ. Na trzecim miejscu

 • Wiosna w Dolinie Stubai

  17 marzec 2017 15:01 58

  Wiosenna jazda na nartach w Dolinie Stubai to prawdziwa przyjemność. To czas, gdy spotykają się ze sobą dwie pory roku. Na dole turyści i rowerzyści mogą się już cieszyć pierwszymi trasami bez śniegu, a w górach miłośnicy sportów zimowych nadal hulają na stokach obficie pokrytych firnem. Nartostrady, obejmujące różne poziomy trudności, pozostają pewnym

 • W³odzimierz Albin o uldze w PIT na ksi¹¿ki

  17 marzec 2017 13:22 62

  Szacuje siê, ¿e przeciêtna polska rodzina wydaje na ksi¹¿kê 19 z³ rocznie. Czytelnictwo chce ratowaæ Polska Izba Ksi¹¿ki. Postuluje ona by wydatki w ksiêgarniach dawa³y nawet kilkusetz³otowe odliczenie w PIT. Takie rozwi¹zanie wprowadzili W³osi, gdzie kwoty odliczenia siêgaj¹ kilkuset euro. W³odzimierz Albin przekonywa³, ¿e dziêki takiej uldze bêdzie

 • El. MŚ 2018: Reprezentacja Polski na mecz z Czarnogór¹

  17 marzec 2017 12:43 64

  Foto: Fotorzepa, Grzegorz Rutkowski Bramkarze: £ukasz Fabiañski (Swansea City), Wojciech Szczêsny (AS Roma), £ukasz Skorupski (Empoli). Obroñcy: Bartosz Bereszyñski (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (US Palermo), Kamil Glik (AS Monaco), Igor Lewczuk (Girondins Bordeaux), £ukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jêdrzejczyk, Micha³ Pazdan (obaj Legia

 • Tragiczny wypadek komendanta ze Szprotawy

  17 marzec 2017 06:50 70

  Do wypadku dosz³o w nocy na trasie miêdzy Ma³omicami, a Bukowin¹ Bobrzañsk¹. Policyjny fiat stilo wypad³ tam z drogi, uderzy³ w drzewo i stan¹³ w p³omieniach. Samochodem jecha³ 46-letni komendant ze Szprotawy. Policjant zgin¹³ na miejscu. Prokuratura ustala okolicznoœci tego wypadku. - Zgin¹³ nasz kolega, policjant z 25-letnim sta¿em, doskona³y fachowiec

 • Rekordowa wygrana w Lotto

  17 marzec 2017 06:33 61

  To najwy¿sza w historii dotychczasowa wygrana. Poprzedni rekord utrzymywa³ utrzyma³ siê na podium prawie dwa lata. W czwartkowej kumulacji tylko jeden zwyciêzca trafnie wytypowa³ liczby: 9, 10, 25, 35, 44, 45. Dziêki temu otrzyma rekordow¹ wygran¹ w kwocie 36 726 210,20 z³. Oczywiœcie musi od niej zap³aciæ 10 proc. podatku dochodowego. Na razie nie wiadomo