Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Nie tylko Niemcy. Do tłumienia Powstania Warszawskiego wysłano też Kozaków z Wehrmachtu

1 sierpień 2018 19:20
1621 8
Nie tylko Niemcy. Do tłumienia Powstania Warszawskiego wysłano też Kozaków z Wehrmachtu

Wybuch Powstania Warszawskiego wywołał wściekłość Adolfa Hitlera. Pacyfikacja Warszawy była więc nie tylko wygaszeniem walk, ale przede wszystkim zemstą na mieście, które śmiało podjęło walkę o wolność. Gniew Hitlera odczuć mieli przede wszystkim cywilni mieszkańcy stolicy.

Terror był zresztą jedną ze sprawdzonych metod sprawowania władzy na podbitych terenach Polski. Wobec ciągle niewystarczającej liczby sił wojskowych, które mogłyby zapewnić spokój, starano się przede wszystkim rzucić cień strachu na ludność cywilną, a tym samym w pełni ją sobie podporządkować.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
quamtsa

1 sierpień 2018 19:23

"W rozmowach poprzedzaj±cych kapitulacjê Anglicy obiecali, ¿e nie wydadz± Kozaków w³adzom sowieckim. Sta³o siê jednak inaczej i w ramach tajnej operacji "Keelhaul" wszyscy ¿o³nierze kozaccy przekazani zostali Sowietom." Nie ¿ebym ¿a³owa³ kozackich bandziorów, ale to jest kolejny przyk³ad "gwarancji" brytyjskich. Z Anglikami jak z Rosjanami, umowa z nimi jest tyle warta, ile papier, na którym j± spisano.

sorrry

1 sierpień 2018 19:23

¯a³osna próba wybielenia ukraiñskich ludobójców i zak³amania ich udzia³u w mordowaniu powstañców i ludno¶ci cywilnej. Nied³ugo gazwyb o¶wiadczy, ¿e to Polacy mordowali ukraiñców na Wo³yniu w Ma³opolsce Wschodniej a ukraiñcy dokonali co najwy¿ej kilku akcji odwetowych. Ale czego mo¿na siê spodziewaæ po organie propagandowym kierowanym przez ukraiñskiego ¿yda wychowanego w duchu wrogo¶ci do Polski przez osoby, które programowo opowiada³y siê z a odebraniem Polsce kresów przez sowieck± ukrainê.

Zaloguj siê Skomentuj

1 sierpień 2018 19:22

Aby oceniæ lub

popieramkukiza

1 sierpień 2018 19:21

W pacyfikacji ludno¶ci Warszawy brali udzia³ g³ównie Ukraiñcy, wspomagali ich £otysze i Litwini. Schwytanym Ukraiñcom malowano na plecach literê U i rozstrzeliwano na miejscu poniewa¿ byli to wyj±tkowo okrutni bandyci.

darpodinio

1 sierpień 2018 19:20

"Podziêkujmy" te¿ tym z drugiej strony Wis³y...

kenijro

1 sierpień 2018 19:20

Najwiekszymi siepaczami byli UKRAIÑCY.

jozbieszczad

1 sierpień 2018 19:20

Sprytne . Zamieniamy Ukraiñców na Kozaków .

herrpietru

1 sierpień 2018 19:20

Napiszcie te¿ co¶ mo¿e o ¿ydach którzy ¶mia³o wstêpowali do Judenrat'u który ramie w ramie dzia³a³ z oddzia³ami SS w Warszawie.