Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Ujawniono analizy prawne ws. brexitu. Jest naprawdę duży problem z Irlandią Północną

6 grudzień 2018 07:20
218 7
Ujawniono analizy prawne ws. brexitu. Jest naprawdę duży problem z Irlandią Północną

Michael Fallon, były minister obrony w rządzie Theresy May, krytykował wynegocjowane porozumienie. Po pierwsze - za ogólnikowość, po drugie - za wpisany w tekst mechanizm awaryjny dotyczący Irlandii Północnej. "Chciałbym poprawienia tej umowy. Przede wszystkim jeśli chodzi o irlandzki mechanizm awaryjny. Suwerenny kraj nie może znaleźć się w położeniu, w którym nie ma możliwości jednostronnego wystąpienia z tego mechanizmu" - tłumaczył Michael Fallon.

O odrzucenie porozumienia w obecnej formie apelowała również reprezentująca lewicę Diane Abbot. "Minister prosi Izbę o głosowanie za układem, który nie podoba się ani zwolennikom brexitu, ani jego przeciwnikom" - argumentowała posłanka dodając, że układ zagrozi gospodarce i bezpieczeństwu Królestwa.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
xynat

6 grudzień 2018 07:23

Wszystko wskazuje, ze historia zmierza ku rozpadowi Wielkiej Brytanii. Teraz kroi siê referendum w Irlandii Pn za oderwaniem od królestwa i po³±czeniem z Irlandi±. A Londyn bêdzie mia³ tylko dwa wyj¶cia zgodziæ siê z tym lub wys³aæ wiêcej wojska do Irlandii Pn co przywróci³o by IRA i tym podobne. Tylko, ¿e teraz Europa ju¿ by nie tolerowa³a angielskiej okupacji w Irlandii i oznacza³o by zepchniêcie Brytanii ca³kowicie na margines cywilizowanego ¶wiata. Mo¿na te¿ tak jak obecnie planuj± wyj¶æ z UE ale tak jakby wyj¶æ nie wychodz±c. Irlandia Pn jedn± nog± zostanie w królestwie a drug± w UE. Ale to nie zda egzaminu. Na d³u¿sz± metê to siê nie sprawdzi. Bo wtedy ca³y przemys³ i finansjera odp³ynie z Londynu do Belfastu i bêdzie kot syty i mysz ca³a. Przemys³ "wróci" do Unii a jednak nadal bêdzie w królestwie. W efekcie finansowe i przemys³owe miasta Anglii i Walii dostan± strasznie po doopie. Anglia sobie na to nie pozwoli wiêc dojdzie do wojny domowej. Mo¿e nie dos³ownie militarnej wojny ale na pewno gospodarczej. A to znacz±co rozlu¼ni zwi±zki pomiêdzy czê¶ciami sk³adowymi królestwa. I mam wra¿enie ¿e mimo moich 45 lat jeszcze zd±¿ê zobaczyæ rozpad Wielkiej Brytanii.

baby1

6 grudzień 2018 07:23

Rozwi±zanie jest proste. Irlandia P³n. ³±czy siê Irlandi±, a Szkocja wystêpuje ze Zjednoczonego Królestwa. W koñcu Anglia wróci do swoich korzeni. Przecie¿ o to im chodzi³o. Pozostaje problem Walii, ale jako¶ i to te¿ siê za³atwi.

Zaloguj siê Skomentuj

6 grudzień 2018 07:22

Aby oceniæ lub

polakadam

6 grudzień 2018 07:22

Z tego rozumiem ¿e Irlandia pn bêdzie inaczej potraktowana ni¿ reszta. Ona mniej wyjdzie z Unii a reszta Anglii bardziej. He he he. To lepiej od razu ogloscie secesjê Irlandii pn.

szanta12

6 grudzień 2018 07:21

Brexit to klasyczny przyk³ad na to, ¿e krótkowzroczno¶æ i egoizm (narodowy) jest silniejszy od my¶lenia na szerok± skalê. Na Brexicie nie wygra ani Wielka Brytania, ani Unia Europejska - lost -lost situation.

iksis

6 grudzień 2018 07:21

Przy³±czyæ Irlandiê Pó³nocn± do Irlandii Po³udniowej.

quamtsa

6 grudzień 2018 07:21

Sytuacja rzeczywi¶cie kuriozalna z t± Irlandi±. Ca³y w tym ¿e w UK na 4 podmioty jeden jest dominuj±cy i to wola jego mieszkañców przewa¿y³a nie licz±c siê z interesami innych podmiotów. Federacje hipopotama z trzema strusiami w przypadku decyzji gdzie siê wybraæ - pobiegaæ po ³±ce czy potaplaæ siê w sadzawce, zawsze wybior± sadzawkê.