Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Unijny trybunał uruchamia tryb przyspieszony wobec Polski za ustawę o Sądzie Najwyższym

31 październik 2018 11:09
109 10
Unijny trybunał uruchamia tryb przyspieszony wobec Polski za ustawę o Sądzie Najwyższym

To oznacza, że skarga Komisji zostanie rozpatrzona w ciągu kilku miesięcy, a nie - jak to jest standardowo - w ciągu dwudziestu. Unijni prawnicy przewidują, że w okolicach kwietnia powinno być znane orzeczenie.

Komisja składając skargę argumentowała, że ustawa o Sądzie Najwyższym, odsyłająca część sędziów w stan spoczynku, łamie unijne prawo. Warszawa odpowiada, że funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości to wyłączne kompetencje państw członkowskich, a wszelkie zmiany są zgodne z europejskimi standardami.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
fakduck

31 październik 2018 11:15

A KRS i Trybuna³ konstytucyjny? To te¿ trzeba odebraæ piSSowcom!

jxl82

31 październik 2018 11:14

"Tak zdecydowa³ prezes Trybuna³u w Luksemburgu" I pisiaczki moje kochane, nie jest to prezes o którym my¶licie.Ten tryb ró¿ni siê od "bez ¿adnego trybu" i nie wiadomo czy kolano Dziadka Mroza z ¯oliborza to wytrzyma.

polakadam

31 październik 2018 11:14

w okolicach kwietnia powinno byæ znane orzeczenie. To dobrze sie sk³ada bo w maju s± wybory do Europarlamentu.

aaz1

31 październik 2018 11:14

"³adne" obchody na 100-lecie niepodleg³o¶ci pisssssiaki nam zafundowa³y !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tylko Polski szkoda

Zaloguj siê Skomentuj

31 październik 2018 11:13

Aby oceniæ lub

spyderman2

31 październik 2018 11:13

szykujcie sie na biede sÓwereny. pisi nierz±d totalny sam siê wy¿ywi ale to ju¿ wiecie bo na NIEMIECKIE limuzyny dla siebie wydali ju¿ tyle ile komuchy nie mieli odwagi wydaæ

cezar85

31 październik 2018 11:12

czy¿by szykowa³o siê kolejne sromotne zwyciêstwo?

1moja

31 październik 2018 11:12

PiSbolszewicy wszystko zrobili aby do Polski na 100-lecie nikt z prezydentow, premierow, kanclerzy nie przyjechali. Teraz ci prawdziwi i dumni beda sobie maszerowali z naziolami, kibolami skinami i innymi bandytami katonaziolskimi. Przegonilismy naziste, przegonilismy komuniste, przegonimy i kaczyste.

radomkid

31 październik 2018 11:11

Bud¿et ka¿dej polskiej rodziny, ka¿dej polskiej gminy, powiatu, województwa itd jest w sposób bezpo¶redni lub po¶redni dotowany przez programy unijne. Dziêki tym transferom i pracy milonów "lemingów" Polska do³±cza do rodziny rozwiniêtych spo³eczeñstw EUropy. Nie dajmy sobie tego skarbu wytr±ciæ z r±k przez hunwejbinów spod ciemnej gwiazdy.

def11

31 październik 2018 11:10

Niech siê pan panie Ziobro zapyta teraz TK czy Polska aby na pewno jest cz³onkiem UE ? Czy Lech Kaczyñski, przy wsparciu swojego brata, naprawdê podpisa³ Traktat Lizboñski który de facto pieczêtowa³ zwierzchno¶æ unijnego prawa nad krajowym ?