Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

USA: Policjant zastrzeli³ kobietê, która zadzwoni³a pod numer alarmowy

17 lipiec 2017 03:40
117 0
USA: Policjant zastrzeli³ kobietê, która zadzwoni³a pod numer alarmowy

Ofiara tragedii to Australijka. Nie wiadomo jak dosz³o do zdarzenia, poniewa¿ kamera na mundurze interweniuj¹cego policjanta nie by³a w³¹czona, gdy pad³ œmiertelny strza³.

Departament Bezpieczeñstwa Publicznego Minnesoty informuje, ¿e policjant reagowa³ na "wezwanie w zwi¹zku z mo¿liw¹ napaœci¹". W trakcie interwencji mia³ wyci¹gn¹æ broñ i strzeliæ, rani¹c œmiertelnie kobietê.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0