Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

USA zaostrzaj¹ przepisy wizowe

15 lipiec 2017 08:53
82 0

Osoby, które bêd¹ chcia³y przyjechaæ do Stanów Zjednoczonych, musz¹ przekazaæ wiêcej informacji. Ma to pomóc przy rozpatrywaniu wniosków o amerykañsk¹ wizê.

W ten sposób realizowana jest polityka Donalda Trumpa polegaj¹ca na zwiêkszeniu bezpieczeñstwa na ewentualnoœæ ataków terrorystycznych przeprowadzanych przez osoby spoza kraju. Informacje w tej sprawie zosta³y przekazane do placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych na ca³ym œwiecie, w tym w Pols...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0