Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Ustawa o sukcesji firm wchodzi w ¿ycie 25 listopada. Minister przedsiêbiorczo¶ci t³umaczy, co to oznacza

24 listopad 2018 12:46
274 3
Ustawa o sukcesji firm wchodzi w ¿ycie 25 listopada. Minister przedsiêbiorczo¶ci t³umaczy, co to oznacza

- To ustawa, która, dziêki powo³aniu zarz±dcy sukcesyjnego, umo¿liwia przetrwanie firmy rodzinnej, której w³a¶ciciel umiera. Nowe przepisy to recepta na problem, który nie by³ rozwi±zany od 1989 roku - powiedzia³a w pi±tek minister przedsiêbiorczo¶ci Jadwiga Emilewicz w rozmowie z ISBnews.tv.

- Zachêcam przedsiêbiorców do powo³ywania zarz±dców, a nastêpnie wpisywania ich online do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alno¶ci Gospodarczej - doda³a Emilewicz.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 3
ziemianin radomski

24 listopad 2018 12:46

oszywi¶cie zarzondce zaopiniuje wiodaca partia a on we wdziencznosci odwdzieñczy siem majontkiem firmy w formie zapisu na cel pokrycia kosztóf kolejnych "+"

MA£Y SKLEP

24 listopad 2018 12:46

1228,70 MA£E SKLEPIKI ZNIKAJ¡ ZUS ,ZUS,ZUS,ZUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! USTAWA MA£Y ZUS NIE DLA MA£YCH SKLEPÓW PANI MINISTER DO ROBOTY !

Marek89

24 listopad 2018 12:46

pytanie co robi³ w trakcie 8 lat nierz±d PO skoro nawet tak oczywiste sprawy nie zosta³y rozwi±zane od 89 ?? czy¿by dogl±da³ dzia³alno¶ci VAT ?