Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Włochy. W jeziorze Garda odnaleziono ciało polskiego nurka. Próbował pobić rekord zanurzenia

18 październik 2018 09:54
68 8

Ciało Adama Pawlika znajdowało się na głębokości 284 metrów - informuje włoski dziennik "Corriere della Sera". Polski nurek zaginął w sobotę podczas próby zanurzenia się na głębokość 330 metrów.

Adam Pawlik był doświadczonym nurkiem i instruktorem. Był współzałożycielem Klubu Nurkowego Anaconda w Katowicach.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
laborantkolaborant

18 październik 2018 09:57

Kolejny czapkins. Zwyk³e uzale¿nienie od adrenaliny, do którego g³upio siê przyznaæ, wiêc trzeba wymy¶laæ bzdury w stylu "prawdziwa pasja", "mi³o¶æ do gór", "ty, cieniasie siedz±cy przed kompem, nigdy tego nie zrozumiesz"...

wesslingharald

18 październik 2018 09:57

¯y³ jak chcia³. Wiêkszo¶æ nie ma tyle odwagi i poprzestaje na komentowaniu rzeczywisto¶ci sprzed laptopa. :(

erte2

18 październik 2018 09:56

Co¶ jest takiego w ludziach, jaka¶ si³a destrukcyjna która pcha ich w skrajnie niebezpieczne sytuacje, w ¶rodowiska absolutnie wrogie i nienaturalne. Co jaki¶ czas s³yszymy o himalaistach, alpinistach czy nawet taternikach którzy nie powrócili z gór, co jaki¶ czas s³yszymy o wyczynie kolarza czy narciarza zje¿d¿aj±cego na ³eb na szyjê górskich szczytów, o facetach wpinaj±cych siê po drapaczach chmur czy samotnych ¿eglarzach próbuj±cych przep³yn±æ Atlantyk w pontonie. Czy ma to sens? Dla mnie nie, ale jeden ze znanych wpinaczy (nazwiska nie pomnê) zapytany po co w³a¶ciwie wchodzi na te szczyty odpowiedzia³: "Bo s±". I to jest chyba jedyne wyt³umaczenie.

Zaloguj siê Skomentuj

18 październik 2018 09:56

Aby oceniæ lub

blablick

18 październik 2018 09:56

¦mia³o! Zmie¶cisz siê!

dziadekjam

18 październik 2018 09:55

"Cia³o Adama Pawlika znajdowa³o siê na g³êboko¶ci 284 metrów - informuje w³oski dziennik "Corriere della Sera". Polski nurek zagin±³ w sobotê podczas próby zanurzenia siê na g³êboko¶æ 330 metrów." ============== Skoro nurkowa³ na g³êboko¶æ 330 metrów w miejscu gdzie woda mia³a 284 metry g³êboko¶ci, to pewnie zabi³ siê o dno...

fctheduck

18 październik 2018 09:55

Nie mi¿ecie wy³±czyæ komentarzy pod informacj± o tragicznym wypadku, mato³y? Dla rodziny to tragedia, a tu produkuj± siê têpe trolle i mêdrki nie maj±ce pojêcia o temacie za to bardzo du¿o do powiedzenia.

eurotram

18 październik 2018 09:55

Ró¿ni tutaj pisz± o ¿yciu na maksa,¿e to profesjonalista i ¿e chcia³ co¶ osi±gn±æ. W takiej sytuacji zawsze mi siê przypomina kolega ze studiów: najlepszy na roku,stypendysta,autentyczny talent i materia³ na naukowca. OK,by³ ¶wietny,tego mu nikt nie odbierze. Skoñczy³ studia w najkrótszym mo¿liwym terminie,wyjecha³ za granicê na stypendium,zd±¿y³ zrobiæ doktorat i... ledwo co skoñczy³ 30-kê i zgin±³ tragicznie w górach. Mo¿na powiedzieæ,¿e ¿y³ jak chcia³; tylko czy naprawdê siê na¿y³? Chyba nawet nie zd±¿y³ za³o¿yæ rodziny. Czy mia³em dla niego uznanie? Mia³em. Czy bym siê z nim zamieni³? Absolutnie NIE! Bo mo¿e nie mam nadzwyczajnego ¿ycia,ale przyzwoite,w Biedrze nie pracujê, mam chatê i rodzinê i w zobaczy³em i prze¿y³em ró¿ne przyjemne (acz spokojne) rzeczy gdy on ju¿ nie móg³ niczego prze¿yæ. Wiêc wstrzymajcie siê wszyscy ci,którzy mówicie ¿e "siedz±c za kompem tego siê nie zrozumie"...