Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

W�jcik o niepowo�aniu asesor�w: Dzia�anie KRS jest przeciwko spo�ecze�stwu

31 październik 2017 19:10
349 0

W poniedzia�ek wieczorem rzecznik Krajowej Rady S�downictwa Waldemar �urek poinformowa�, �e Rada postanowi�a nie powo�ywa� asesor�w s�dowych z listy przes�anej przez ministra sprawiedliwo�ci. "Wobec wszystkich 265 kandydat�w wyra�ono skuteczny sprzeciw" - zaznaczy�. Doda�, �e jest to spowodowane niespe�nianiem kryteri�w ustawowych.

W�jcik we wtorek w TVN24 oceni�, �e KRS swoj� decyzj� szkodzi ca�emu �rodowisku s�dziowskiemu. "Ci asesorzy mieli wzi�� te� na siebie ci�ar orzekania" - podkre�li� wiceminister.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0