Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Warszawa rezygnuje z fajerwerków w Sylwestra, a co z finałem WOŚP? Owsiak odpowiada

7 grudzień 2018 09:53
106 10

W środę wieczorem Rafał Trzaskowski poinformował, że warszawski ratusz rezygnuje z miejskiego pokazu fajerwerków na rzecz pokazu świetlnego. Wszystko ze względu na dobro zwierząt, które boją się głośnych wystrzałów - argumentowano.

Natychmiast po ogłoszeniu decyzji Trzaskowskiego zaczęły pojawiać się pytania, czy podobny zakaz obejmie również finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywający się dwa tygodnie po Nowym Roku. Władzom Warszawy zarzucano niekonsekwencję, a Owsiakowi - że powinien mieć na uwadze dobro zwierząt,...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 10
kemor234

7 grudzień 2018 09:58

Przychylam siê do propozycji zamkniêcia straganów z fajerwerkami. Tych parê groszy z VAT nie zrekompensuje urwanych palców, obra¿eñ oczu i tym podobnych "atrakcji" z w±tpliwej zabawy.

starsza10

7 grudzień 2018 09:57

Pan Owsiak zrobi³ wspania³± akcjê, zreszt± robi te¿ inne po¿yteczne rzeczy. Jednak stwierdzenie, ¿e kanonada trwa "tylko 4 minut" ¼le o nim ¶wiadczy. ¦wiate³ka do nieba byæ nie powinno. Jak wszyscy, to wszyscy i pan Owsiak te¿. Dodam, ¿e poza zwierzêtami, na te wybuchy bardzo ¼le reaguj± starzy ludzie, zw³aszcza ci, którzy jako dzieci prze¿y³y Powstanie Warszawskie. Bardzo siê cieszê, ¿e wreszcie kto¶ zauwa¿y³ problem.

glencok

7 grudzień 2018 09:56

Trzaskowski niczego nie zakaza³, wiêc darujcie sobie brednie typu "mo¿e by zakaza³ Owsiakowi" Trzaskowski zdecydowa³ ¿e MIASTO zrezygnowa³o ze wzglêdu na zwierzêta z fajerwerków. Nikt inny nie ma zakazu odpalenia w sylwestra fajerwerków wiêc co to za g³upia gadka ¿eby akurat jednemu Owsiakowi zabroniæ. Decyzjê Trzaskowskiego jak najbardziej popieram.

Zaloguj siê Skomentuj

7 grudzień 2018 09:56

Aby oceniæ lub

yaspiman

7 grudzień 2018 09:56

Owsiak, jeste¶ rozs±dny i wra¿liwy cz³owiek. przemy¶l to jeszcze raz. po co tak naprawdê s± te fajerwerki? czy nie lepiej za te pieni±dze kupiæ co¶ bardziej potrzebnego?

lukki69

7 grudzień 2018 09:55

Im bardziej prosty i ograniczony cz³owiek tym bardziej lubi ¶wiecide³ka i wybuchy....

lekkopoirytowana

7 grudzień 2018 09:54

moim zdaniem powinien byæ ogólny zakaz sprzeda¿y i u¿ywania fajerwerków, ani to fajne ani bezpieczne, za to bardzo szkodliwe, ma³olaty koñcz± bez palców, zwierzêta siê boj±, niemowlaki p³acz±... po co to? komu to jest do czegokolwiek potrzebne?

wooki74

7 grudzień 2018 09:53

Zwierzêta boj± siê nag³ego HUKU, a nie g³o¶nej, jednostajnej muzyki. Osobi¶cie uwa¿am, ze w dobrym tonie by³oby zorganizowanie ¶wietnego pokazu laserów + jakiego¶ genialnego mappingu na PKiN. To duzo lepsze od fajerwerków, a nikt nie cierpi. Co z tego, ze pokaz trwa tylko 4 minuty? Dla mojego psa to 4 minuty tortury :(

staem

7 grudzień 2018 09:53

Szanowny Panie J. Owsiak, informujê Pana, ¿e Pana fajerwerki spowoduj± , pomimo tego ,¿e bêd± trwa³y tylko 4 minuty emisjê trucizn w postaci zwi±zków boru,baru, strontu i innych metali, które dostan± siê do atmosfery i to jest szkodliwe dla ¶rodowiska, bardziej ni¿ brak tych fajerwerków. Niech Pan zrezygnuje z tego zamiaru, ochroni Pan ¶rodowisko Stolicy z emisji ewidentnych trucizn...

wooki74

7 grudzień 2018 09:53

Zwierzęta boją się nagłego HUKU, a nie głośnej, jednostajnej muzyki. Osobiście uważam, ze w dobrym tonie byłoby zorganizowanie świetnego pokazu laserów + jakiegoś genialnego mappingu na PKiN. To duzo lepsze od fajerwerków, a nikt nie cierpi. Co z tego, ze pokaz trwa tylko 4 minuty? Dla mojego psa to 4 minuty tortury :(