Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wiêźniowie uciekli z lunchu z papie¿em

12 październik 2017 13:00
31 0

Podczas swojej wizyty w Bolonii na pocz¹tku paŸdziernika papie¿ Franciszek mia³ siê spotkaæ na wspólnym posi³ku z wiêŸniami, bezdomnymi i uchodŸcami. Grupa, z któr¹ mia³ siê spotkaæ papie¿, by³a liczna - tysi¹c osób.

Dwóch wiêŸniów z grupy 18 skazañców ze s³u¿by pomocniczej, którzy zostali wyznaczeni na to spotkanie, skorzysta³o z okazji i uciek³o. Media dotychczas o tym milcza³y, a w³oska policja szuka ich w ca³ym kraju. Jak dot¹d bez skutku.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0