Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Jest wniosek o odwołanie Elżbiety Bojanowskiej. Odpowiadała za projekt ustawy o przemocy

8 styczeń 2019 13:51
261 8

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska wkrótce może zostać odwołana. Jak informuje resort, minister Elżbieta Rafalska skierowała do premiera Mateusza Morawieckiego wniosek o odwołanie Bojanowskiej z pełnionej funkcji.

- informuje w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
lesnojeziorska

8 styczeń 2019 13:55

G³upio wysz³o, towarzysze. Towarzyszkê Bojanowsk± czeba odwo³aæ, ale skierujemy j± na front zarz±dów spó³ek skarbu pañstwa, ¿eby nie krzywdowa³a.

aa1000

8 styczeń 2019 13:54

A pani Rafalska i szwadron doradców zajmuj±cy siê t± ustaw±?

jael53

8 styczeń 2019 13:54

A wszystko przez to, ¿e wyciek³o co¶, co mia³o pozostaæ s³odk± tajemnic± a¿ do g³osowania. I co¶ mi podszeptuje, ¿e g³osowanie odby³oby siê na jakim¶ na chybcika zwo³anym posiedzeniu, a pos³owie mieliby 30 min. na zapoznanie siê z tre¶ci± dokumentu.

keram2225

8 styczeń 2019 13:54

znale¼li koz³a ofiarnego. Ca³a ta ustawa by³ starannie przemy¶lana I napisana pod dyktando Ko¶cio³a I Ordo Iuris. Dopiero jak siê krzyk podniós³ to zrejterowali.

krynolinka

8 styczeń 2019 13:54

¦ciemnianie. Pisiorki ju¿ odkrêcaj± kota ogonem. Kowala powiesz±..

remo29

8 styczeń 2019 13:54

Przenioso do innej para..., sorry, do innego ministerstwa.

norbertrabarbar

8 styczeń 2019 13:53

Biedna kobieta - najpierw zrobi³a ustawê zgodn± z wytycznymi prze³o¿onej, a teraz zostanie za to wyrzucona... Tak koñczy ka¿dy kto siê zwi±zuje z PiS.

Zaloguj siê Skomentuj

8 styczeń 2019 13:52

Aby oceniæ lub