Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wroc³aw: Badania nad antybakteryjnymi w³aściwościami ślimaczego śluzu

18 kwiecień 2017 11:33
81 0

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wroc³awiu, mgr Anna Leœków i prof. Ireneusz Ca³kosiñski, s¹ g³ównymi autorami wynalazków: „Sposób izolowania œluzu œlimaka, kompozycja i zastosowanie œluzu œlimaka Arion rufus” oraz „Sposób izolowania œluzu œlimaka, kompozycja i zastosowanie œluzu œlimaka Limax maximus”. W projekcie badawczym uczestnicz¹ równie¿: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu oraz Instytut Immunologii i Terapii Doœwiadczalnej PAN.

Badania powadzone s¹ na œluzie wytwarzanym przez pomrowy oraz œliniki. To dwa powszechnie wystêpuj¹ce w Polsce gatunki bezmuszlowych œlimaków, które mo¿na spotkaæ w ogrodach czy na dzia³kach.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0