Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wybory samorządowe. Zadaliśmy kandydatom na prezydenta 10 pytań o stolicę. Oto ich odpowiedzi

9 październik 2018 07:40
81 7
Wybory samorządowe. Zadaliśmy kandydatom na prezydenta 10 pytań o stolicę. Oto ich odpowiedzi

Naszą prezydencką ankietę wysłaliśmy do wszystkich kandydatów startujących w wyścigu do stołecznego ratusza. Zadaliśmy w niej pytania dotyczące między innymi takich kwestii jak maratony, przyszłość Placu Defilad, tereny zielone czy miejski program in vitro.

Pytania miały formę zamkniętą - można było udzielić jednej z czterech odpowiedzi: tak, raczej tak, raczej nie, nie. Politycy mieli również możliwość sformułowania krótkiego uzasadnienia swojej odpowiedzi. Poniżej prezentujemy, jak na nasze pytania odpowiadali wszyscy kandydaci, którzy odesłali do na...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 7
stefa555

10 październik 2018 13:38

Jaki nie umie uzasadniæ swoich odpowiedzi. Pokaza³ swoj± inteligencjê. Dno i ¿enada.

naturelovers

9 październik 2018 07:42

Przyk³ad zdjêcia ilustruj±cego ten artyku³ nadaje siê pierwszorzêdnie na zajêcia ze studentami dziennikarstwa, politologii, socjologii czy choæby na WOS w szkole. Wszyscy kandydaci ciemnawi, jednak jeden kandydat rozja¶niony i umieszczony w centrum zdjêcia, z asymetrycznym przesuniêciem pozosta³ych. Co¶ piêknego. Jak zwykle ordynarna manipulacja. Czy do jasnej cholery mogliby¶cie ju¿ przestaæ?

Zaloguj siê Skomentuj

9 październik 2018 07:41

Aby oceniæ lub

marini2

10 październik 2018 07:12

Parafrazuj±c to Trzaskowski musi przegraæ bo nikt nie chce ¿eby Warszaw± kierowa³ Tusk z Brukseli. Nie bêdzie ¿adnych inwestycji,bo inwestycje s± w Berlinie,bêdzie za to walka z urojonym faszyzmem.

kloszu

9 październik 2018 07:41

Widzê, ¿e GW znowu wraca do tanich chwytów. Patryk Jaki jako jedyny ma zdjêcie z profilu. Czekam na zdjêcie z wykrzywion± "gêb±".

almagus

9 październik 2018 07:41

Przysiêga³e¶ polski gnomie, bo rowem pêdem do mnie! Jak ¶redniowiecze, inkwizycja piecze. Nie ma cesarza i ksiêcia. Przyparafialny wiêcej mo¿e. Jeszcze do zagarniêcia. A wszystko w imiê bo¿e. Czy¿by odeszli cesarze? Watykanu, germañscy? Dla owieczek o³tarze? Nadludzie bo¿opañscy? Kto parceluje co polskie? Wolno¶æ i równe prawo? W modlitwach ginie swojskie. Garn±æ i garn±æ ¿wawo. Trybuna³ i s±d ¶wiecki. Nie daje tej gwarancji. Demokratycznie owieczki. Wybior± swojej nacji. Car ma kwity i partiê. Sami op³ac± zdrajców. Zjednoczon± ich mafiê. Pogrzebu Polaków ojców! 2018-10-09 almagus

Dagna Kowalczyk

9 październik 2018 07:40

Dlatego trzeba g³osowaæ, ¿eby przy w³adzy by³ kto¶ ODPOWIEDNI.