Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Wyniki wyborów. PiS przegrało w mateczniku Szydło. Kandydat na burmistrza zajął ostatnie miejsce

23 październik 2018 14:05
190 17
Wyniki wyborów. PiS przegrało w mateczniku Szydło. Kandydat na burmistrza zajął ostatnie miejsce

Wyniki wyborów samorządowych w Brzeszczach (woj. małopolskie) nie ucieszą partii rządzącej. Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, PiS przegrało tam w wyborach do rady miasta, a jego kandydat na burmistrza był ostatni.

Klęska może być tym dotkliwsza, że Brzeszcze są matecznikiem byłej premier Beaty Szydło. Była tu ona dyrektorem domu kultury, w latach 1998-2005 - burmistrzem, a także wiceszefem gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 17
tinley

23 październik 2018 14:10

To samo w £obzie - mateczniku szefowej kancelarii Prezydenta RP. Pis najgorszy wynik w wyborach do powiatu :-).

Oceniono 24 razy

23 październik 2018 14:10

za moment pojawią się naklejki na samochód : "Brzeszcze przeprasza za parszydło" :)

zdak72

23 październik 2018 14:09

ju¿ sie poznali na dobrej zmianie hahahah

niko8472

23 październik 2018 14:09

Brzeszcze chyba do dzisiaj dlugi najlepszej burmistrz splacaja...

Oceniono 10 razy

23 październik 2018 14:09

To jest zawoalowany przekaz. Nie tylko chodzi o jakosc rzadzenia i kandydata. Ale wszyscy sie boja o zdrowie i zycie, bo Szydlowa & reszta maja kiepskich kierowcow. Tajemnica wyjasniona..

yupikayey

23 październik 2018 14:08

Hitem jest Dzia³oszyn, jedyna kandydatka, z PiS i przegra³a sama ze sob±.

koles751

23 październik 2018 14:08

Dyrektor domu kultury, burmistrzem Brzeszcz i wiceszef gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Oto jak zostać premierem Pislandii.

pysio62

23 październik 2018 14:07

Ktos napisal na Internecie: Fakt:Ogromne pieni±dze dostanie szko³a, której dyrektorem jest... m±¿ premier Szyd³o. Chodzi o prawie 20 mln z³, które szkole w O¶wiêcimiu przyzna³y w³adze Ma³opolski. Decyzja zapad³a 28 czerwca 2016 . Dok³adna kwota dotacji wynosi 19 688 096,49 z³. Decyzja jest bulwersujaca, poniewa¿ szko³a nie ma ¿adnego do¶wiadczenia w zarz±dzaniu i prowadzeniu tego rodzaju projektów, bo nigdy ich nie realizowa³a. Spo³eczna Szko³a Zarz±dzania i Handlu wbrew nazwie jest zwyk³ym o¶rodkiem, organizuj±cym ró¿nego rodzaju kursy doszkalaj±ce.Dodatkowo okaza³o siê, ¿e stowarzyszenie prowadz±ce szko³ê, choæ od lat prowadzi ono dzia³alno¶æ gospodarcz±, to jego zarz±d nie z³o¿y³ w s±dzie rejestrowym ani jednego sprawozdania finansowego.Rzeczniczka S±du Okrêgowego w Krakowie wyja¶ni³a, czemu nikt nie zauwa¿y³ braku sprawozdañ. Okazuje siê, ¿e stowarzyszenie "nigdy nie z³o¿y³o wniosku o wpis równie¿ do rejestru przedsiêbiorców". Szydlo nie ma kwalifikacji, zeby byc mlodzszym referentem w gminie, a co tutaj mowic o tym, zeby byc premierem czy wicepremierem. ta osobniczka byla juz "burmistrzem" Brzeszcz, i jej "burmistrzowanie zakonczylo sie komornikien, a teraz ona rujnuje cala Polske.

Kris P

23 październik 2018 14:07

Brawo Brzeszcze! Wy to najlepiej się poznaliscie na tej bandzie. Reszta Polaków może brać z Was przykład.

koles751

23 październik 2018 14:06

Dyrektor domu kultury, burmistrzem Brzeszcz i wiceszef gminnej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Oto jak zostaæ premierem Pislandii.

krotkizzoliborza

23 październik 2018 14:06

Becia jakby startowa³a te¿ by j± pogonili. Wstydu im tam tylko narobi³a przez ostatnie lata.

Kris P

23 październik 2018 14:06

Brawo Brzeszcze! Wy to najlepiej siê poznaliscie na tej bandzie. Reszta Polaków mo¿e braæ z Was przyk³ad.

wujekdolf

23 październik 2018 14:06

za moment pojawi± siê naklejki na samochód : "Brzeszcze przeprasza za parszyd³o" :)

Zaloguj siê Skomentuj

23 październik 2018 14:06

Aby oceniæ lub

zdak72

23 październik 2018 14:06

już sie poznali na dobrej zmianie hahahah

tinley

23 październik 2018 14:05

To samo w Łobzie - mateczniku szefowej kancelarii Prezydenta RP. Pis najgorszy wynik w wyborach do powiatu :-).

Oceniono 8 razy

23 październik 2018 14:05

Becia jakby startowała też by ją pogonili. Wstydu im tam tylko narobiła przez ostatnie lata.