Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

¯ycie Rzeszowa i Podkarpacia

18 kwiecień 2017 19:33
74 0

Krzysztof Parma pochodzi ze Œl¹ska, ale od szeœciu lat mieszka w Stalowej Woli. Na Podkarpaciu ukoñczy³ studia, tu dosta³ pracê – w policji. Zatrudniony jest w prewencji, jeŸdzi w patrolu interwencyjnym. JeŸdzi te¿ na rowerze. To jego pasja, z której, nawet pracuj¹c w policji, nie by³ w stanie zrezygnowaæ. Przez 16 lat œciga³ siê w ma³ych polskich grupach, ostatnio bardziej jako amator ni¿ zawodowiec.

Nie zawsze mia³ doœæ pieniêdzy na profesjonalny sprzêt, wyjazdy na wyœcigi. Trenuj¹c w okolicach Stalowej Woli i obje¿d¿aj¹c okolice, zagl¹da³ do lokalnych firm i pyta³, czy nie by³yby zainteresowane sponsorowaniem. Tak trafi³ do siedziby firmy Voster z Niska. Zupe³nie przypadkiem, bez ¿adnej protek...

Przeczytaj także: Jacek Kurski o tym, jak TVP promuje dobre imię Polski. Celem walka z "przekłamaniami"

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 0