Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zaginiona Hiszpanka odnaleziono po 1,5 roku w Peru z noworodkiem. Padła ofiarą "wysłannika Boga"

7 lipiec 2018 07:23
74 9
Zaginiona Hiszpanka odnaleziono po 1,5 roku w Peru z noworodkiem. Padła ofiarą "wysłannika Boga"

Policja zatrzymała 35-letniego Félix Manrique Gómeza w okolicy miejscowości San Martin de Pangoa w centrum Peru. Mężczyzna od początku roku był poszukiwany za handel ludźmi. Pod przykrywką przywódcy duchowego więził on i wykorzystywał kobiety - podaje peruwiański serwis cosmostelevision.com.pe.

Na posesji, gdzie zatrzymano Gomeza, były dwie Peruwianki, 42-letnia Paola Juana Vega Passaro i 29-letnia Maryori García Valverde, oraz 19-letnia Hiszpanka. Miały one w sumie piątkę dzieci. Jedno z nich urodziła nastolatka z Hiszpanii. Wszystkie kobiety były wychudzone, mieszkały w złych warunkach h...

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 9
ochujek

7 lipiec 2018 17:20

Polskie klechy z Rydzykiem na czele maj± rzesze wielbicielek. Baby uwa¿aj± ich za bo¿ków, oddaj± im ostatni grosz, podsuwaj± w³asne dzieci.

shtalman

7 lipiec 2018 11:02

To ¿aden news, nic siê nie sta³o przecie¿, liderowi sekty jako liderowi nale¿a³ siê seks tak jak so³tysce z Brzeszcza wraz ministrami nale¿a³y siê nagrody i premie za pracê, skromno¶æ i pokorê

Jacek Jod³owski

7 lipiec 2018 09:56

"Od pó³torej roku". Czy redaktor ukoñczy³ podstawówkê?

olaszulc

7 lipiec 2018 09:51

Czy istnieje u Was co¶ takiego jak korekta? Nie '' pó³torej roku", tylko "pó³tora roku". S³owo "rok" jest rodzaju mêskiego !!!!

drugikraand

7 lipiec 2018 13:42

Glupota ludzka jest dziedziczna, kolejna odwiedzona i zaplodniona przez archaniola Gabriela...

indywidualismus

7 lipiec 2018 09:44

Dobrze mieæ takiego troskliwego i nieustêpliwego ojca!

Anna Gruszczyñska

7 lipiec 2018 09:37

Luuuudzie! Czy kto¶ wam sprawdza te teksty! Nag³ówek, a tam "pó³torej roku" ! Kur... co to ma byæ. Chcia³am przeczytaæ ca³y artyku³, ale siê nie odwa¿y³am w obawie przed kolejnymi szkolnymi b³êdami!

kann2

7 lipiec 2018 09:34

"Od pó³torej roku". Chwa³a dziennikarstwu

Zaloguj siê Skomentuj

7 lipiec 2018 17:20

Aby oceniæ lub