Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zakaz podwożenia dzieci autem pod szkołę. "Wolę zapłacić za mandat niż za nekrolog mojego syna"

11 styczeń 2019 13:46
243 12

W czwartek pisaliśmy o tym, że kilka miast w Polsce - Poznań, Kraków i Łódź - jest zainteresowanych wprowadzeniem zakazu podwożenia dzieci pod samą szkołę. Pomysł ten narodził się w Wiedniu i póki co świetnie się sprawdza.

Nie wszyscy Polacy są jednak przekonani. Nasi czytelnicy są oburzeni tym, że ktoś mógłby zakazać im odwożenia dzieci pod budynek szkoły. Piszą, że taki zakaz rodzi wiele problemów.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 12
qwertura

11 styczeń 2019 13:49

Jestem za tym, żeby poszerzyć drzwi wejściowe w szołach, tak aby każdy mógł wwieźć autem swoje dziecko do szatni.

grundol1

11 styczeń 2019 13:49

A za kilka lat będzie narzekanie, że dorosłemu dziecku trzeba pupę podcierać bo nic samodzielnie nie potrafi zrobić.

qwertura

11 styczeń 2019 13:48

Jestem za tym, ¿eby poszerzyæ drzwi wej¶ciowe w szo³ach, tak aby ka¿dy móg³ wwie¼æ autem swoje dziecko do szatni.

45rtg

11 styczeń 2019 13:48

Siedmiolatek, który nie umie samodzielnie, bezpiecznie trafić do własnej szkoły to po prostu przygłup.

jkwt

11 styczeń 2019 13:48

Co chwila wymyślacie takie durne rzeczy i się dziwicie, że PiS ma 40%?

pszczolkaprezesa

11 styczeń 2019 13:47

No ale jak to 13-letnia ksiê¿niczka mia³aby 1km przej¶æ na piechotê?! Przecie¿ to niemo¿liwe i niebezpieczne. W tak± pogodê na 10 cm szpilkach? No i pochoruje siê bo na takim zimnie podwiewa bo mini i top s± przewiewne, a d³u¿szej kurtki nie za³o¿y na to bo bêdzie g³upio wygl±daæ. Ponadto spoci siê i ca³y makija¿ rozp...li siê, czapki te¿ nie za³o¿y bo w³osy oklapn±,a id±c wiatr potarga fryzurê i bêdzie wygl±daæ jak ta fleja nauczycielka co ani do kosmetyczki ani do fryzjera ani do solarium nie chodzi.S³abe to!¯enada!

krzysztofgie

11 styczeń 2019 13:47

Mam szko³e pod domem i widzê codzienne walki o te 6-8 miejsc parkingowych,czasami s± k³ótnie o obite drzwi czy obtarcia samochodu bo przy takiej ciasnocie i tylu chêtnych to normalne. Tymczasem 200 metrów od szko³y jest parking który ¶wieci pustkami,bo przecie¿ dziecko nie bêdzie sz³o na nogach tak daleko do szko³y,musi byæ odwiezione pod same drzwi.

Zaloguj siê Skomentuj

11 styczeń 2019 13:47

Aby oceniæ lub

fruqo3

11 styczeń 2019 13:47

"...Wolê zap³aciæ za ewentualny mandat ni¿ za nekrolog..." Najlepsze jest to, ¿e takie teksty wstawiaj± najczê¶ciej ci rodzice którzy na tylnej szybie wo¿± plakietkê "Uwaga dziecko w aucie" i przez teren zabudowany zasuwaj± 80-100km/h. Bo ich dziecko siedzi w aucie, a cudze na drodze to bachor o którego niech siê inni martwi±. Wpis ten kojarzy mi siê równie¿ z rodzicami kole¿anek i kolegów mojego syna którzy wje¿d¿aj±c po chodniku i rozganiaj±c cudze bachory podwo¿± swoje dzieci pod same drzwi szko³y, a gdyby mogli to wjechaliby do samej szatni. Polska jest krajem dzikusów, egoistów i chamów pozbawionych odrobiny empatii. Liczê siê ja i moje dziecko/¿ona/pies/chomik. Ca³± resztê mo¿na ignorowaæ. I to ci w³a¶nie maj± najczê¶ciej gêbê pe³n± frazesów. Widzê was codziennie pod szko³± podstawow± nr. 289 w Warszawie jak jedziecie po chodniku albo parkujecie na miejscach dla niepe³nosprawnych.

Oceniono 1 raz

11 styczeń 2019 13:47

Mam szkołe pod domem i widzę codzienne walki o te 6-8 miejsc parkingowych,czasami są kłótnie o obite drzwi czy obtarcia samochodu bo przy takiej ciasnocie i tylu chętnych to normalne. Tymczasem 200 metrów od szkoły jest parking który świeci pustkami,bo przecież dziecko nie będzie szło na nogach tak daleko do szkoły,musi być odwiezione pod same drzwi.

womak18

11 styczeń 2019 13:46

przepis mo¿e i g³upi ale z drugiej strony spo³eczeñstwo robi z w³asnych dzieci inwalidów ¿yciowych . w moich czasach dzieciaki owszem te ma³e by³y odprowadzane do szko³y ( nie wszystkie ) a te wieksze musia³y czasami autobusem pokonaæ kilkanascie km . Dzisiaj m³ody cz³owiek wychuchany przez rodziców nie potrafi zrobic sobie kanapki a jak pójdzie do pracy to musisz go kopn±c w ty³ek bo sam nic nie potrafi zrobiæ

162tony

11 styczeń 2019 13:46

Bo obecne pokolenie rodziców millenialsów i ich pierdo³owatych dzieci - to pokolenie przegranych ludzi. Pokolenie ADHD, dysleksji i zakazu klapsa. Ja od 4 klasy podstawówki szed³êm kilometr do tramwaju, pó¼niej jecha³em tramwajem, przechodzi³em przez niezliczon± ilo¶æ przej¶æ dla pieszych. Nic siê nie sta³o. No ale obecne trzymane pod kloszem dzieci i ich rodzice wychowani w z³otych klatkach nie da tak rady. Wiêc podwo¼cie dzieci pod drzwi, zaprowadzajcie do szatni i zawi±zujcie buciki tym swoim pierdo³om. Rêce opadaj±.