Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Nie zapłacił za taksówkę, przed policjantami udawał, że ma amnezję. Funkcjonariusze nie odpuścili

10 wrzesień 2018 14:08
63 8
Nie zapłacił za taksówkę, przed policjantami udawał, że ma amnezję. Funkcjonariusze nie odpuścili

Młody mężczyzna trafił na komisariat policji w Olsztynie w piątek. Przywiózł go tam taksówkarz, któremu tamten nie chciał zapłacić za kurs.

Zatrzymany został zamknięty w policyjnym areszcie, bo nie chciał powiedzieć funkcjonariuszom, jak się nazywa. Nie podał też policjantom żadnych innych danych, takich jak chociażby wiek czy miejsce zamieszkania. Nie pomogło przeszukanie policyjnych katalogów, m.in. bazy odcisków palców.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
ochujek

9 październik 2018 21:21

Kulsony i dobra zmiana mu nie odpowiada³y?

jackanapes

9 październik 2018 18:12

Pomimo lekkiego przymglenia obrazka sk³onny jestem przyj±æ, ¿e nazywanie zatrzymanego osobnika mê¿czyzn± jest nieco naci±gane.

Piotr

9 październik 2018 17:09

Ale dziêki niemu GW ma artyku³ i trzepie kase z reklam.

dziadekjam

9 październik 2018 17:07

"M³ody mê¿czyzna trafi³ na komisariat policji w Olsztynie w pi±tek." "Policjanci w poniedzia³ek umie¶cili zdjêcie mê¿czyzny w sieci. Szybko okaza³o siê, ¿e to ok. 20-letni mieszkaniec powiatu szczycieñskiego." ================================== Takiego "aterzystê" po 3 dniach policja w sieci zamie¶ci³a, a bandzioróm miesi±cami anonbimowo¶æ siê zapewnia. PS. A tak z innej beczki - na jakiej podstawie trzymano go w areszcie przez 3 doby? Decyzj± s±du?

Zaloguj siê Skomentuj

9 październik 2018 17:07

Aby oceniæ lub

etyk3

9 październik 2018 16:55

A Grzybowi wolno utrudniaæ? Bo Grzybowi wszystko wolno

wagadudu

9 listopad 2018 07:30

Utrudnianie pracy? Zdaje siê, ¿e podejrzany nie ma obowi±zku sam siê obci±¿aæ, a za to siê p³aci kulsonom, ¿eby ustalali to¿samo¶æ i zebrali dowody winy. My¶l±, ¿e bêd± tylko barierki ustawiaæ dla zrakowacia³ego kurdupla z ¯oliborza?

unterhose

9 październik 2018 16:50

Jakie utrudnianie? Mówi siê nie pamiêtam i ¿aden konowa³ nie mo¿e tego stwierdziæ autorytatywnie. Osadzony nie musi odpowiadaæ na ¿adne pytania bieg³ego konowa³a.