Odbieraj najświeższe wiadomości odnośnie najgorętszych tematów dzięki NewsHub. Zainstaluj już dziś.

Zbigniew Ziobro o zakazie Marszu Niepodległości: "Cyniczna kalkulacja obliczona na zamieszki"

8 listopad 2018 11:39
78 8

- Pani Gronkiewicz-Waltz do niedawna była wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej. Istotą demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego jest zgoda na pluralizm i różnicę poglądów, czasami dość zasadniczą różnicę poglądów. Pluralizm zakłada także tolerowanie poglądów, z którymi się zasadniczo nie zgadzamy, odrzucamy - komentował w czwartek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jak dodał, zasada wolności słowa i zgromadzeń wymaga, by różne formy "ekspresji środowisk, z którymi się nie zgadzamy, były dopuszczalne". - To gwarantuje konstytucja, do której często odwołuje się pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz - dodał Ziobro.

Czytaj więcej

Udział w sieci społecznych:

Komentarze - 8
zdzich02

8 listopad 2018 11:44

"Cyniczna kalkulacja obliczona na zamieszki" - powiedzia³ cynik.

Zaloguj siê Skomentuj

8 listopad 2018 11:44

Aby oceniæ lub

vitruvius

8 listopad 2018 11:44

Stary numer na poziomie budki z piwem, PiS i kaczyñskiego. Oskar¿yæ innych o to, co siê samemu robi. Przyk³ad: oskar¿anie Petru o "obrazê" andrzeja d., kiedy Petru pokaza³, jak kaczyñski tratuje urz±d prezydenta, po obsadzeniu go Adrianem.... Ziobro oskar¿aj±cy o cynizm, to ju¿ szczyt bezczelno¶ci...

sierra65

8 listopad 2018 11:44

ziobro - ty tchórzliwa, pod³a miernoto - wiêkszo¶æ twojego ¿ycia to "cyniczna kalkulacja polityczna"

krynolinka

8 listopad 2018 11:43

I dlatego skuma³e¶ siê z Rybakiem. Wymieniacie pogl±dy jak skutecznie spaliæ kuk³ê..?

rgosc7

8 listopad 2018 11:42

Przez ca³y rok prokuratura Ziobry nie postawi³a zarzutów uczestnikom z ubieg³orocznego marszu - albo to cynizm albo nieudolno¶æ!

tojamyszka

8 listopad 2018 11:41

Ale Pisowcy siê boj±. A¿ mi³o popatrzeæ jak tupi±, krzycz±, plot± bzdury jak Pan Gliñski To wszystko ze strachu. No i bardzo dobrze . Nie tylko oklaski . Czas na bycie doros³ym . Czas wyj¶æ z piaskownicy, czas zmieniæ krótkie spodenki na poprawny garnitur. Czas staæ siê mê¿czyzn± i kobiet± i przestaæ byæ wiecznym ch³opcem i dziewczynk±.

obeznany

8 listopad 2018 11:40

Zbysiu, niedouczony ziemniaczku. Przecie¿ nawet twój premier tak obawia³ siê tego marszu, ¿e podwin±³ przed nim ogon. Nie wiesz biedaku, ¿e dwa marsze nie mog± siê nawet ze wzglêdów czysto technicznych odbywaæ w jednym i tym samym miejscu? Mo¿e jako¶ siê skoordynujecie, ¿eby nie wychodzi³o za ka¿dym razem tak g³upio?